SUBJEKTY ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI – POVINNOSŤ ÚPRAVY REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV V OBCHODNEJ DOKUMENTÁCII

Do elektronických schránok subjektov zapísaných do obchodného registra začalo Ministerstvo spravodlivosti SR zasielať oznámenia o zmene registrových súdov a informáciu o potrebe úprav v obchodných dokumentov.

Dôvodom je rozsiahla reforma tzv. súdnej mapy, ktorá začne platiť od 1. júna 2023 a v dôsledku ktorej sa menia názvy, sídla, obvody a agenda niektorých súdov. Pri súdoch, ktoré vedú obchodný register dochádza k zmene pre Bratislavu a Košice, a to tak, že:

  • pre obvod Krajského súdu v Bratislave bude viesť obchodný register Mestský súd Bratislava III (doteraz Okresný súd Bratislava I) a
  • pre obvod Krajského súdu v Košiciach bude viesť obchodný register Mestský súd Košice (doteraz Okresný súd Košice I).

Ostatné registrové súdy mimo Bratislavy a Košíc, teda v Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove zostávajú bezo zmeny.

Z dôvodu týchto zmien je potrebné, aby obchodné spoločnosti a organizačné zložky so sídlom v Bratislave a okolí alebo v Košiciach a okolí od 1.6.2023 upravili označenie príslušného registrového súdu pod ktorý po novom spadajú, vo svojej obchodnej dokumentácii a komunikácii.

To v praxi znamená, že na všetkých svojich obchodných dokumentoch (napr. objednávky, faktúry, obchodné podmienky, hlavičkové papiere), webových stránkach, pečiatkach, podpisových doložkách a pod., kde doposiaľ mali uvedené, že sú v obchodnom registri zapísané Okresným súdom Bratislava I, resp. Okresným súdom Košice I,  budú mať po novom uvedené, že sú zapísané v obchodného registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, resp. Mestským súdom Košice. Číslo zápisu zapísanej osoby v obchodnom registri (vložka č.) sa však nemení.

Príklad:     

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 884 703

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

oddiel: Po, vložka č.: 1165/B

Od 1.júna: 

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III,

oddiel: Po, vložka č.: 1165/B

 

ĎALŠIE VYBRANÉ ZMENY V ŠTRUKTÚRE A ORGANIZÁCII SÚDOV

 

 Nová súdna mapa Slovenskej republiky

1.jún 2023 je dátum, ku ktorému vznikne nová súdna mapa Slovenskej republiky, a to nadobudnutím účinnosti zákona č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a zákona č. 151/2022 o zriadení správnych súdov. Táto reforma prináša so sebou významné zmeny v štruktúre a organizácii súdov ako ich dlhé roky poznáme s cieľom špecializácie sudcov a zvýšenia kvality a výkonu súdnictva.

Zavedenie mestských súdov v Bratislave a v Košiciach

Okresné súdy Bratislava I, II, III, IV a V nahradia mestské súdy Bratislava I, II, III a IV; okresné súdy Košice I, II a Košice – okolie  nahradí mestský súd Košice.

Okresné súdy Bratislava IV a V sa zlúčia do jedného a budú tvoriť mestský súd Bratislava IV. Okresný súd Košice II a Košice – okolie sa zrušia a ich agenda sa presunie na mestský súd Košice.

Zmeny nastanú aj v príslušnosti súdov. Napríklad pre obvod Krajského súdu v Bratislave bude po novom príslušnosť mestských súdov v Bratislave rozdelená nasledovne (zjednodušené):

  • MS Bratislava I – trestnoprávne záležitosti
  • MS Bratislava II – konania podľa Civilného mimosporového poriadku, napr. rodinnoprávne veci
  • MS Bratislava III – obchodnoprávna agenda a spory
  • MS Bratislava IV – civilná agenda (vrátane pracovnoprávnych sporov)

Zníženie počtu okresných súdov

Postavenie okresných súdov bude mať len 36 súdov (z pôvodných 54). Niektoré okresné súdy teda zaniknú a zostanú už len ako pracoviská iných zákonom určených okresných súdov. Napríklad po zrušení Okresného súdu Čadca, obvod tohto súdu bude tvoriť obvod Okresného súdu Žilina a bude ďalej pôsobiť ako pracovisko Okresného súdu Žilina.     

Zriadenie prvostupňových správnych súdov

Vznikne nová sústava správneho súdnictva na prvom stupni, čo znamená, že správnu žalobu bude možné podať len na niektorom z troch správnych súdoch so sídlami v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. O odvolaní proti rozhodnutiam uvedených správnych súdov bude rozhodovať v druhom stupni Najvyšší správny súd so sídlom v Bratislave.   

***


V prípade záujmu o bližšie informácie k týmto zmenám sa prosím neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v slovenskej pobočke PETERKA & PARTNERS.

 

Výpočet legislatívnych zmien uvedených v tomto dokumente nie je úplný. Tento prehľad slúži výlučne na informačné účely a je pripravený podľa právneho stavu k 31.5.2023.