Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Category Slovakia

CV

Global

Významné zmeny v trestnom konaní na Slovensku pre práva podozrivých a podmienky prehliadok priestorov

Novela Trestného poriadku[1] priniesla od 15. marca 2024  niekoľko významných zmien do slovenského trestného konania, pričom v tomto článku chceme poukázať na novú úpravu práv podozrivých osôb a nové podmienky prehliadky priestorov.   (1)  Postavenie a práva podozrivého Novela má… MORE

Kybernetická bezpečnosť OT/ICS/IIoT a nová regulácia

Kybernetická bezpečnosť prevádzkových technológií (OT) Kybernetická bezpečnosť prevádzkových technológií (OT) zahŕňa ochranu priemyselných prostriedkov a procesov, ktoré fungujú v sieťach OT, pred kybernetickými hrozbami. Tieto siete OT riadia a monitorujú fyzické zariadenia a stroje v rôznych odvetviach, ako sú výroba,… MORE

KEY OVERVIEW OF ALIMONY AND SELECTION OF RECENT CASE LAW

Under Slovak family law, who can apply for recognition of alimony and what criteria does the court use to determine the amount of the alimony? In addition to answering the above questions, this article provides you with a brief insight… MORE

ZÁKLADNÝ PREHĽAD O VÝŽIVNOM A VÝBER Z AKTUÁLNEJ JUDIKATÚRY

Aké subjekty môžu v podmienkach slovenského rodinného práva žiadať o priznanie výživného a podľa akých kritérií súd vychádza pri určovaní výšky výživného? Okrem odpovedí na uvedené otázky Vám v tomto článku poskytujeme krátky náhľad do aktuálnej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR („NS SR“) týkajúcej… MORE

Cyber Insurance

  Companies that are hit by a cyber-attack incur costs and losses that can even have liquidation consequences.   Trends and context Financial losses and unplanned costs arise from the interruption of business activities, incident response costs, and often fines… MORE

Poistenie kybernetických rizík

  Firmám, ktoré zasiahne kybernetický útok, vznikajú náklady a straty, ktoré môžu mať až likvidačné následky.   Trendy a súvislosti Finančné straty a neplánované náklady vznikajú dôsledkom prerušenia podnikania, nákladov na reakciu na incidenty a často aj pokút súvisiacich s porušením údajov. Škody… MORE

Whistleblowing system setup specifics for Slovak subsidiaries of foreign parent companies

An amendment to Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers of Anti-Social Activities and on Amendments to Certain Acts, as amended (“Whistleblower Protection Act“), adopted in May 2023, significantly affected the regulation of the internal system of investigation… MORE

Špecifiká nastavenia whistleblowing systému pre slovenské dcéry zahraničných materských spoločností

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane oznamovateľov“), prijatá v máji 2023, výrazne zasiahla do úpravy vnútorného systému preverovania oznámení zamestnávateľov, tzv. whistleblowing systému. Ak sa chcete o novele dozvedieť viac, prečítajte si… MORE

PRACTICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL SUCCESSION PROCEEDINGS

If you have inherited property, for example, in France and at the same time also in the Slovak Republic, under European legislation, the entire succession proceedings will generally take place in the state and under the law of the state… MORE

PRAKTICKÉ ASPEKTY MEDZINÁRODNÉHO DEDIČSKÉHO KONANIA

Ak ste po poručiteľovi zdedili majetok napríklad vo Francúzsku a súčasne aj v SR, v zmysle európskej legislatívy prebehne celé dedičské konanie všeobecne v tom štáte a podľa práva toho štátu, v ktorom mal poručiteľ v čase svojej smrti obvyklý pobyt. To znamená, že dedičské konanie… MORE

« Older posts

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑