Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Category Slovakia

CV

Global

PRACTICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL SUCCESSION PROCEEDINGS

If you have inherited property, for example, in France and at the same time also in the Slovak Republic, under European legislation, the entire succession proceedings will generally take place in the state and under the law of the state… MORE

PRAKTICKÉ ASPEKTY MEDZINÁRODNÉHO DEDIČSKÉHO KONANIA

Ak ste po poručiteľovi zdedili majetok napríklad vo Francúzsku a súčasne aj v SR, v zmysle európskej legislatívy prebehne celé dedičské konanie všeobecne v tom štáte a podľa práva toho štátu, v ktorom mal poručiteľ v čase svojej smrti obvyklý pobyt. To znamená, že dedičské konanie… MORE

Nové pravidlá pre cezhraničných pracovníkov

Slovensko a ďalších 17 štátov, vrátane Rakúska, Českej republiky alebo Poľska pristúpilo k Rámcovej dohode o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli za splnenia určitých podmienok poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla… MORE

VÝBER NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN, KTORÉ SO SEBOU PRINÁŠA NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dňa 10. mája 2023 bol prijatý zákon č. 189/2023 Z.z., ktorého hlavným cieľom je zosúladiť Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s obsahom Smernice EÚ z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie…. MORE

REFORMA SÚDNEJ MAPY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚČINNÁ OD 01.06.2023

SUBJEKTY ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI – POVINNOSŤ ÚPRAVY REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV V OBCHODNEJ DOKUMENTÁCII Do elektronických schránok subjektov zapísaných do obchodného registra začalo Ministerstvo spravodlivosti SR zasielať oznámenia o zmene registrových súdov a informáciu o potrebe úprav v obchodných dokumentov. Dôvodom je rozsiahla reforma tzv. súdnej mapy,… MORE

Limity postúpenia pohľadávky advokáta (judikát Najvyššieho súdu SR)

Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala klienta pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberal otázkou, či advokát môže postúpiť svoju pohľadávku, ktorá mu vznikla voči klientovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, na tretiu osobu, ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti (napr…. MORE

Strana nemá povinnosť vyčísliť trovy konania vyplývajúce zo spisu (nový nález Ústavného súdu)

Hoci sa Ústavný súd Slovenskej republiky venuje problematike trov konania pomerne okrajovo, vo svojom nedávnom náleze (I.ÚS 624/2022) sa s definitívnou platnosťou vyjadril k povinnosti všeobecných súdov vyčísliť trovy konania, ktoré vyplývajú zo súdneho spisu. Už od roku 2016 platí, že strana… MORE

Založenie stálej prevádzkarne na Slovensku

V súčasnosti s klientmi často riešime či a za akých okolností zahraničným entitám vzniká na Slovensku stála prevádzkareň. Od tejto skutočnosti sa totiž odvíja to, či budú príjmy zahraničného subjektu zdaňované na Slovensku alebo v zahraniční (t.j. tam kde je spoločnosť… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑