Novela Trestného poriadku[1] priniesla od 15. marca 2024  niekoľko významných zmien do slovenského trestného konania, pričom v tomto článku chceme poukázať na novú úpravu práv podozrivých osôb a nové podmienky prehliadky priestorov.

 

(1)  Postavenie a práva podozrivého

Novela má za cieľ transponovať do slovenského trestného práva najmä smernice Európskej únie, upravujúce procesné práva podozrivých osôb,[2] tak aby Trestný poriadok garantoval obhajobné práva aj osobe, voči ktorej existujú dôvodné pochybnosti, že spáchala trestný čin, ale súčasne neexistujú dôvody pre vznesenie obvinenia (teda tzv. „podozrivý“).

Pred účinnosťou novely Trestný poriadok procesný status podozrivého neupravoval až na určité

 obmedzené výnimky.[3] . Orgány činné v trestnom konaní („OČTK“) však prakticky postupovali tak, že podozrivé osoby formálne považovali za „svedkov“. Podozrivý teda nemal zaistené žiadne obhajobné práva, najmä právo na jeho informovanie o okolnostiach, ktoré zakladajú podozrenie voči nemu s uvedením právnej kvalifikácie skutku, z ktorého je podozrivý.

 

  • Zákonný rozsah práv a povinností podozrivého

Podozrivý má rovnaké práva a povinnosti ako obvinený, ako aj právo na obhajobu v plnom rozsahu podľa Trestného poriadku[4], okrem prípadov: (i.) ak Trestný poriadok ustanovuje inak a (ii.) ak z povahy veci, resp. z povahy procesného postavenia podozrivého vyplýva inak.

Avšak procesné práva, ktoré podozrivému priznáva medzinárodná zmluva alebo priamo uplatniteľný záväzný akt Európskej únie sú mu garantované vždy (napríklad: právo na povinnú obhajobu v prípade maloletých podozrivých).

 

  • Právo podozrivého na informácie o podozrení

Novinkou je, okrem iného to, že OČTK musia podozrivého úradne upovedomiť o tom, že je podozrivý zo spáchania trestného činu. Podozrivý teda musí byť upovedomený o okolnostiach, ktoré zakladajú podozrenie voči nemu, ako i o právnej kvalifikácií predmetného skutku; obsah upovedomenia podozrivého musia OČTK vyznačiť najneskôr v zápisnici z výsluchu podozrivého.

 

  • Časový okamih (štádium trestného konania) vzniku práv a povinností podozrivého

V praxi si môže podozrivý začať riadne uplatňovať svoje zákonné práva až v momente, keď sa o svojom procesnom statuse podozrivého dozvie (najneskôr na jeho prvom výsluchu). Aj keď fakticky podozrivý disponuje svojimi právami a povinnosti podľa Trestného poriadku už od iného úkonu OČTK voči nemu alebo v súvislosti s ním alebo v súvislosti s podozreniami, ktoré sa ho týkajú (napríklad už od samotného zadržania podozrivého pri páchaní trestného činu).[5]

 

  • Aplikačné problémy

V praxi sa v súvislosti s podozrivým objavili viaceré problémy, ku ktorým zaujala Generálna prokuratúra jednotné stanovisko („Stanovisko“).[6]

Otázne bolo napríklad, či má podozrivý rovnako ako obvinený právo na osobnú účasť a na účasť jeho obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní smerujúcich k získaniu dôkazu v trestnom konaní a právo byť vopred vyrozumený o plánovanom vykonaní takýchto procesných úkonov.

Stanovisko na túto otázku poskytlo negatívnu odpoveď, teda v neprospech účasti podozrivého a jeho obhajcu na uvedených úkonoch. Avšak pre úplnosť uvádzame, že Stanovisko nevylučuje  súhlas policajta s uvedenou účasťou podozrivého a jeho obhajcu, a to obzvlášť ak ide o maloletého podozrivého, či ich účasť v prípade ak sa ich prítomnosť s ohľadom na povahu daného úkonu vyžaduje.

Ďalšou v praxi spornou otázkou bolo, či práva podozrivého na obhajobu zahŕňajú aj inštitút tzv. povinnej obhajoby (teda tzv. ex offo obhajcov, ktorých štát v zákonom stanovených prípadoch, napr. osoba je vo väzbe) ustanovuje osobám, ktoré si obhajcu sami nezvolia. V zmysle Stanoviska je dôvodné ustanovenia o povinnej obhajobe aplikovať výlučne na podozrivého, ktorý sa nachádza v osobitne zraniteľnom postavení, najmä v dôsledku jeho neplnoletosti, prípadne nepriaznivého duševného stavu. Iných podozrivých osôb sa teda ustanovenia o uplatnení povinnej obhajoby podľa názoru Generálnej prokuratúry týkať nemajú.

 

(2)  Prehliadky priestorov

Na nariadenie a vykonanie prehliadky iných priestorov, t.j. priestorov, ktoré sa neužívajú na bývanie a pozemkov sa v dôsledku prijatia novely  použije procesný režim domovej prehliadky,[7]a síce, prehliadku iných priestorov a pozemku už po novom namiesto prokurátora v prípravnom konaní a v konaní pred začatím trestného stíhania nariadi sudca pre prípravné konanie, na návrh prokurátora. V konaní pred súdom bude príkaz na prehliadku aj naďalej vydaný predsedom senátu.   

Pre úplnosť dávame do pozornosti, že policajt môže výnimočne vykonať prehliadku aj bez príkazu vyššie uvedených orgánov, napríklad ak ide o osobu pristihnutú pri trestnom čine alebo všeobecne ak vec neznesie odklad a príkaz nemožno dosiahnuť vopred.

 

V čom vám pomôžeme?

 Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo a pomoc v priebehu celého trestného konania, či už budete Vy alebo Vaša spoločnosť v postavení podozrivého, poškodeného, svedka alebo obvineného a budeme Vám napomáhať  presadzovať Vaše práva.

 

Manuál výsluchu a Manuál pri prehliadke priestorov

 Pre praktické zvládnutie a prípravu na výsluch podozrivého, svedka či obvineného, ako aj na prehliadku priestorov v trestnom konaní sme pripravili manuály, ktoré Vás prevedú jednotlivými štádiami výsluchu a prehliadky priestorov.

 Manuály obsahujú okrem iného náhľad do právnej úpravy iných európskych štátov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte a radi Vám ukážku našich manuálov poskytneme na vyžiadanie. 

 

________________________________________________________________________________________________________

[1] Zákon č. 40/2024 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

[2] V zmysle dôvodovej správy k novele Trestného poriadku ide o „transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi… a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní…“  

[3] Podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku išlo o výsluch podozrivého v štádiu pred začatím trestného stíhania

[4] „Podozrivý má práva a povinnosti obvineného, ako aj právo na obhajobu v plnom rozsahu podľa tohto zákona…“ (§ 33b ods. 1 Trestného poriadku)

[5] Uvedené bližšie upravuje § 33b ods. 2 Trestného poriadku

[6] Stanovisko prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, č. IV/1 Spr 216/24/1000-13 zo dňa 13. mája 2024

[7] Bližšie k domovej prehliadke a k prehliadke iných priestorov a pozemkov viď. § 100 ods. 1, ods. 2 a §  101 Trestného poriadku