Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Month May 2023

CV

Global

Judgment on Airline Passenger Compensation in Hungary

Recently in Hungary, a regional court stated that the consumer protection authority has general competence to deal with complaints about breaches of the EU Regulation regarding compensation to air passengers (e.g., it could impose a fine on airlines for not… MORE

Limity postúpenia pohľadávky advokáta (judikát Najvyššieho súdu SR)

Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala klienta pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberal otázkou, či advokát môže postúpiť svoju pohľadávku, ktorá mu vznikla voči klientovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, na tretiu osobu, ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti (napr…. MORE

Strana nemá povinnosť vyčísliť trovy konania vyplývajúce zo spisu (nový nález Ústavného súdu)

Hoci sa Ústavný súd Slovenskej republiky venuje problematike trov konania pomerne okrajovo, vo svojom nedávnom náleze (I.ÚS 624/2022) sa s definitívnou platnosťou vyjadril k povinnosti všeobecných súdov vyčísliť trovy konania, ktoré vyplývajú zo súdneho spisu. Už od roku 2016 platí, že strana… MORE

Rozsudek ESD ve věci Towercast: fúze a hospodářská soutěž

Evropský soudní dvůr (ESD) dne 16. března 2023 vynesl dlouho očekávaný rozsudek ve věci Towercast[1] (Rozsudek) v němž potvrdil, že fúze (spojení), které podle práva EU nebo vnitrostátního práva obecně nepodléhají předchozí kontrole soutěžního orgánu (nedosahují prahových hodnot stanovených Nařízením o… MORE

Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona o ochraně oznamovatelů

V pátek 21. 4. 2023 byl ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou přijat návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh zákona transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie a jehož transpoziční lhůta pro přijetí… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑