Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala klienta pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberal otázkou, či advokát môže postúpiť svoju pohľadávku, ktorá mu vznikla voči klientovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, na tretiu osobu, ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti (napr. inkasná spoločnosť, ktorá nie je poskytovateľom právnych služieb v zmysle zákona o advokácii).

Naša advokátska kancelária zastávala pred súdom názor, že takýto úkon zo strany advokáta je nezákonný. Najvyšší súd nám dal za pravdu a judikoval, že zmluvu o postúpení pohľadávky advokáta voči klientovi na tretiu osobu bez zákonnej povinnosti mlčanlivosti je možné považovať za absolútne neplatný právny úkon. Zdôvodnil pri tom, že takéto postúpenie odporuje zákonu, a to najmä povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ktorú advokátom ukladá zákon o advokácii a ktorú Najvyšší súd považuje za integrálnu povinnosť súvisiacu s výkonom advokácie. Výnimkou sú len situácie, kedy by bol advokát povinnosti mlčanlivosti zbavený.

Pre úplnosť uvádzame, že rovnaký názor ako Najvyšší súd SR dlhodobo prezentuje vo svojich uzneseniach aj Slovenská advokátska komora.