Evropský soudní dvůr (ESD) dne 16. března 2023 vynesl dlouho očekávaný rozsudek ve věci Towercast[1] (Rozsudek) v němž potvrdil, že fúze (spojení), které podle práva EU nebo vnitrostátního práva obecně nepodléhají předchozí kontrole soutěžního orgánu (nedosahují prahových hodnot stanovených Nařízením o kontrole spojování podniků[2] nebo vnitrostátním právem), mohou být předmětem následného přezkumu vnitrostátními soutěžními orgány a soudy, a to podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU) o zákazu zneužití dominantního postavení.

Vnitrostátní soutěžní orgány a soudy by dle Rozsudku měly při provádění následné kontroly transakcí použít vlastní vnitrostátní procesní předpisy, aby určily, zda nabyvatel, který má na daném trhu dominantní postavení a který získal kontrolu nad jiným podnikem na tomto trhu, tímto jednáním podstatně narušil hospodářskou soutěž na tomto trhu.

ESD však zdůraznil, že posílení dominantního postavení prostřednictvím spojení samo o sobě nestačí ke zjištění zneužití dominantního postavení a upřesnil, že musí být prokázáno, že stupeň dominantního postavení dosažený spojením by podstatně narušil hospodářskou soutěž, tj. že by na trhu zůstaly pouze podniky, jejichž chování závisí na dominantním podniku.

Důsledky přijetí Rozsudku lze shrnout následovně:

  • transakce, které nesplňují prahové hodnoty pro předchozí kontrolu spojení podle Nařízení o kontrole spojování podniků nebo platného vnitrostátního práva (a které současně nebyly postoupeny Evropské Komisi podle článku 22 Nařízení o kontrole spojování podniků), mohou být přezkoumány vnitrostátními soutěžními orgány s ohledem na porušení článku 102 SFEU (zneužití dominantního postavení);
  • u již uskutečněných transakcí společnostmi, které mají dominantní postavení existuje možnost přezkumu takového spojení ex post – teoreticky bez časového omezení což vede k značné právní nejistotě;
  • u transakcí, které byly schváleny soutěžním orgánem jednoho členského státu panuje nejistota, neboť Rozsudek nedává jasnou odpověď na otázku, zda mohou být tyto transakce ex post přezkoumány soutěžním orgánem jiného členského státu v rámci kterého transakce nedosahovala prahových hodnot pro předchozí schválení spojení.

Lze očekávat, že Rozsudek způsobí zahájení vnitrostátních řízení o následné kontrole nenotifikovaných spojení, jichž se účastnil dominantní podnik (a to jak z vlastního podnětu soutěžních úřadů, tak konkurentů účastníků spojení).

Vzhledem k tomu, že Rozsudek nepřináší jasné odpovědi na všechny otázky, bude nutno vyčkat, jak budou vnitrostátní soutěžní orgány v praxi článek 102 SFEU na nenotifikovaná spojení uplatňovat.

Lze však doporučit, aby společnosti, které mohou mít dominantní postavení na trhu a zvažují akvizici, rozšířili svoji analýzu rizik i o přezkoumání, zda se na plánovanou transakci nevztahují pravidla zakazující zneužití dominantního postavení a zda může dojít k podání žádosti o přezkoumání spojení dle článku 102 SFEU.

[1] Rozsudek ESD C- 449/21, Towercast SA SU v. Autorité de la concurrence ze dne 16. března 2023

[2] Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků