Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Tatiana Ukropová

CV

Global

KEY OVERVIEW OF ALIMONY AND SELECTION OF RECENT CASE LAW

Under Slovak family law, who can apply for recognition of alimony and what criteria does the court use to determine the amount of the alimony? In addition to answering the above questions, this article provides you with a brief insight… MORE

ZÁKLADNÝ PREHĽAD O VÝŽIVNOM A VÝBER Z AKTUÁLNEJ JUDIKATÚRY

Aké subjekty môžu v podmienkach slovenského rodinného práva žiadať o priznanie výživného a podľa akých kritérií súd vychádza pri určovaní výšky výživného? Okrem odpovedí na uvedené otázky Vám v tomto článku poskytujeme krátky náhľad do aktuálnej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR („NS SR“) týkajúcej… MORE

PRACTICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL SUCCESSION PROCEEDINGS

If you have inherited property, for example, in France and at the same time also in the Slovak Republic, under European legislation, the entire succession proceedings will generally take place in the state and under the law of the state… MORE

PRAKTICKÉ ASPEKTY MEDZINÁRODNÉHO DEDIČSKÉHO KONANIA

Ak ste po poručiteľovi zdedili majetok napríklad vo Francúzsku a súčasne aj v SR, v zmysle európskej legislatívy prebehne celé dedičské konanie všeobecne v tom štáte a podľa práva toho štátu, v ktorom mal poručiteľ v čase svojej smrti obvyklý pobyt. To znamená, že dedičské konanie… MORE

Limity postúpenia pohľadávky advokáta (judikát Najvyššieho súdu SR)

Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala klienta pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberal otázkou, či advokát môže postúpiť svoju pohľadávku, ktorá mu vznikla voči klientovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, na tretiu osobu, ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti (napr…. MORE

Strana nemá povinnosť vyčísliť trovy konania vyplývajúce zo spisu (nový nález Ústavného súdu)

Hoci sa Ústavný súd Slovenskej republiky venuje problematike trov konania pomerne okrajovo, vo svojom nedávnom náleze (I.ÚS 624/2022) sa s definitívnou platnosťou vyjadril k povinnosti všeobecných súdov vyčísliť trovy konania, ktoré vyplývajú zo súdneho spisu. Už od roku 2016 platí, že strana… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑