Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Tatiana Ukropová

CV

Global

KEY OVERVIEW OF ALIMONY AND SELECTION OF RECENT CASE LAW

Under Slovak family law, who can apply for recognition of alimony and what criteria does the court use to determine the amount of the alimony? In addition to answering the above questions, this article provides you with a brief insight… MORE

ZÁKLADNÝ PREHĽAD O VÝŽIVNOM A VÝBER Z AKTUÁLNEJ JUDIKATÚRY

Aké subjekty môžu v podmienkach slovenského rodinného práva žiadať o priznanie výživného a podľa akých kritérií súd vychádza pri určovaní výšky výživného? Okrem odpovedí na uvedené otázky Vám v tomto článku poskytujeme krátky náhľad do aktuálnej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR („NS SR“) týkajúcej… MORE

Whistleblowing system setup specifics for Slovak subsidiaries of foreign parent companies

An amendment to Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers of Anti-Social Activities and on Amendments to Certain Acts, as amended (“Whistleblower Protection Act“), adopted in May 2023, significantly affected the regulation of the internal system of investigation… MORE

Špecifiká nastavenia whistleblowing systému pre slovenské dcéry zahraničných materských spoločností

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane oznamovateľov“), prijatá v máji 2023, výrazne zasiahla do úpravy vnútorného systému preverovania oznámení zamestnávateľov, tzv. whistleblowing systému. Ak sa chcete o novele dozvedieť viac, prečítajte si… MORE

PRACTICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL SUCCESSION PROCEEDINGS

If you have inherited property, for example, in France and at the same time also in the Slovak Republic, under European legislation, the entire succession proceedings will generally take place in the state and under the law of the state… MORE

PRAKTICKÉ ASPEKTY MEDZINÁRODNÉHO DEDIČSKÉHO KONANIA

Ak ste po poručiteľovi zdedili majetok napríklad vo Francúzsku a súčasne aj v SR, v zmysle európskej legislatívy prebehne celé dedičské konanie všeobecne v tom štáte a podľa práva toho štátu, v ktorom mal poručiteľ v čase svojej smrti obvyklý pobyt. To znamená, že dedičské konanie… MORE

VÝBER NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN, KTORÉ SO SEBOU PRINÁŠA NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dňa 10. mája 2023 bol prijatý zákon č. 189/2023 Z.z., ktorého hlavným cieľom je zosúladiť Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s obsahom Smernice EÚ z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie…. MORE

REFORMA SÚDNEJ MAPY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚČINNÁ OD 01.06.2023

SUBJEKTY ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI – POVINNOSŤ ÚPRAVY REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV V OBCHODNEJ DOKUMENTÁCII Do elektronických schránok subjektov zapísaných do obchodného registra začalo Ministerstvo spravodlivosti SR zasielať oznámenia o zmene registrových súdov a informáciu o potrebe úprav v obchodných dokumentov. Dôvodom je rozsiahla reforma tzv. súdnej mapy,… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑