Dňa 10. mája 2023 bol prijatý zákon č. 189/2023 Z.z., ktorého hlavným cieľom je zosúladiť Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s obsahom Smernice EÚ z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie. Prevažná väčšina ustanovení tohto zákona nadobudla účinnosť 1. júla 2023, avšak ustanovenia  týkajúce sa zmien vnútorného systému preverovania oznámení nadobudnú účinnosť 1. septembra 2023.

 

OZNAMOVATEĽOM UŽ NEBUDÚ LEN ZAMESTNANCI

Po novom bude zákonný status oznamovateľa patriť okrem zamestnancov aj tzv. osobám v inom obdobnom vzťahu, a to napríklad podnikateľom – živnostníkom, stážistom, dobrovoľníkom, dodávateľom zamestnávateľa, ale aj osobám, ktorých pracovnoprávny/obdobný vzťah ešte nevznikol alebo sa už skončil.

 

NOVELA ZÁKONA VÝRAZNE ZMENÍ VNÚTORNÝ SYSTÉM PREVEROVANIA OZNÁMENÍ ZAMESTNÁVATEĽOV

  • Zamestnávatelia, ktorých podnikateľská činnosť zahŕňa poskytovanie finančných služieb, služieb v oblasti bezpečnosti dopravy alebo služieb v oblasti životného prostredia sú povinní zaviesť vnútorný systém preverovania oznámení, a to aj v prípade, ak majú menej ako 50 zamestnancov.
  • Zamestnávatelia budú povinní určiť interne zodpovednú osobu, j. niekoho z radov svojich zamestnancov. Externe zodpovedná osoba však bude môcť plniť úlohy zodpovednej osoby na základe zmluvy s príslušným zamestnávateľom, avšak v prípade zamestnávateľov, ktorí sú orgánom verejnej moci a/alebo ktorí zamestnávajú najmenej 250 zamestnancov, iba v rozsahu prijímania a potvrdzovania oznámení. Preverovanie oznámení bude v prípade týchto zamestnávateľov potrebné vykonať interne zodpovednou osobou.
  • Do vnútorného predpisu bude potrebné zahrnúť nové obsahové náležitosti, a to podrobnosti o: (i.)prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení, (ii.) prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti a (iii.) zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti dotknutej osoby, resp. osoby voči ktorej oznámenie smeruje (už nielen o totožnosti oznamovateľa).

 

ZMENY LEHÔT   

Povinnosťou zamestnávateľa bude:

  • potvrdiť prijatie oznámenia do 7 dní od jeho prijatia a
  • preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a prijaté opatrenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia, resp. do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia. Upozorňujeme, že sa ruší doterajšia možnosť predĺžiť lehotu na preverenie oznámenia.

 

ĎALŠIE VYBRANÉ ZMENY

  • Zavádza sa zákonná definícia pojmu odvetné opatrenie, t.j. konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym/iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením/ zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti, ktoré oznamovateľovi alebo jemu blízkej osobe, spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu. K takýmto opatreniam patrí najmä: výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, disciplinárne opatrenie či poškodzovanie dobrej povesti. Upozorňujeme, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci.
  • Porušenie obchodného tajomstva už nebude považované za porušenie zmluvnej/zákonnej povinnosti mlčanlivosti zo strany oznamovateľa.
  • Rozširuje sa zoznam trestných činov, ktorých oznamovanie bude spadať pod režim závažnej protispoločenskej činnosti, a to: (i.) úpravou hornej hranice trestnej sadzby z pôvodných troch rokov na dva roky a (ii.) rozšírením explicitného zoznamu trestných činov, ktoré sa považujú za závažnú protispoločenskú činnosť (napríklad o trestné činy: ohrozovania zdravia závadnými potravinami, ohrozenia a poškodenia životného prostredia, neoprávneného uskutočňovania stavby, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie).
  • Zvyšujú sa sadzby pokút za správne delikty, kedy sa sadzba pokuty za spáchanie priestupkov, ktorými dochádza k porušeniu Zákona zvyšuje z pôvodných 2 000 EUR na výšku sumy 6 000 EUR. Súčasne sa stanovuje možnosť uložiť až dvojnásobne vyššiu pokutu, resp. pokutu vo výške sumy 12 000 EUR v prípadoch opakovaného spáchania priestupku. Maximálne sadzby pokút sa prijatím novely pohybujú už vo výške súm 30 000 EUR, 50 000 EUR100 000 EUR (pre prípady porušenia povinností v súvislosti s vedením vnútorného systému preverovania oznámení).
  • Zavádzajú sa nové skutkové podstaty správnych deliktov, kedy sa priestupku po novom dopustí napríklad aj ten, kto poruší povinnosti zachovávať mlčanlivosť o totožnosti dotknutej osoby (osoby voči ktorej oznámenie smeruje) alebo ten, kto sa pokúsi zabrániť alebo bráni urobeniu zverejnenia oznámenia. Pričom Úrad bude môcť uložiť pokutu, a to až do výšky 100 000 EUR zamestnávateľovi, ktorý hrozí postihom odvetným opatrením alebo sa pokúsi o postih odvetným opatrením Zákonom ustanoveného okruhu osôb.  

 

V čom Vám pomôžeme?

Preškolíme Váš management, zrozumiteľne ho zoznámime s novými povinnosťami, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účinnosťou novely Zákona, a taktiež poskytneme individuálne poradenstvo ohľadom najjednoduchšej možnej implementácie vnútorného oznamovacieho systému, jeho vedenia a ďalších Best Practices.

Poskytneme Vám komplexný balík služieb ku splneniu zákonom uložených povinností, v ktorého rámci Vám môžeme pomôcť tiež zabezpečiť vedenie vnútorného oznamovacieho systému zamestnávateľa.

Pomôžeme s nastavením interných compliance procesov a pripravíme/ upravíme interné predpisy.

Preškolíme zodpovednú osobu a oboznámime ju s procesom prijímania a vyhodnocovania oznámení a s jej zákonnými povinnosťami, a ako im najlepšie vyhovieť. Pomôžeme pri nastavení vzťahov s externou zodpovednou osobou (napr. materskou spoločnosťou), keďže konečná zodpovednosť za riadne nastavenie funkčného vnútorného systému preverovania oznámení zostáva na zamestnávateľovi.

***

 

V prípade záujmu o bližšie informácie k týmto zmenám sa prosím neváhajte obrátiť na Vašu kontaktnú osobu v slovenskej pobočke PETERKA & PARTNERS.

Výpočet legislatívnych zmien uvedených v tomto dokumente nie je úplný. Tento prehľad slúži výlučne na informačné účely a je pripravený podľa právneho stavu k 30.08.2023.