Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Author Barbora Urbancová

CV

Global

Implementace zákona o ochraně oznamovatelů a související kontroly

Od srpna loňského roku je u nás v účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), jehož hlavním cílem je vytvoření bezpečných kanálů, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat oznámení o vymezených protiprávních jednáních, o nichž se dozvěděli… MORE

Vodík: ztracená naděje minulosti, nebo výzva pro budoucnost?

Je otázka, nakolik si je člověk ve skutečnosti schopen uvědomit dlouhodobé následky své činnosti. Přestože se dožíváme v průměru okolo 80 let, je pro nás ekologický dopad stále něčím, čeho si ani za tak poměrně dlouhou dobu nejsme schopni povšimnout…. MORE

ESRS: Corporate sustainability reporting

      What is ESRS? European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] is a standardised way for companies to report their level of sustainability. It is useful to understand the position of the ESRS concerning other European Union legislation. The EU… MORE

ESRS: Podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Co jsou ESRS? European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] představuje sjednocený způsob, kterým společnosti vykazují svou úroveň udržitelnosti. Je vhodné se zorientovat v postavení ESRS vůči ostatním právním předpisům Evropské unie. Ta v současnosti sleduje cíle vytyčené v programu známém jako… MORE

Preventive Restructuring Act passed the Senate

The new law transposing the Restructuring and Insolvency Directive[1] should provide assistance to businesses in temporary financial difficulties and enable them to avoid bankruptcy. It was approved by the Senate on Wednesday 23 August this year. The text includes a… MORE

Zákon o preventivní restrukturalizaci prošel Senátem

Nový zákon transponující směrnici o restrukturalizaci a insolvenci[1] by měl poskytnout pomoc podnikatelům v dočasných finančních obtížích a umožnit jim vyhnout se bankrotu. Senát jej schválil ve středu 23. srpna tohoto roku. Znění zahrnuje i novelu insolvenčního zákona, která s… MORE

Whistleblower protection and ESG principles. What do they have in common?

The year 2023 was a year of transformation, with a wave of major legislative changes shaping the market for more responsible businesses. Among these changes, we have seen, for example, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which sets a new… MORE

Ochrana oznamovatelů a zásady ESG. Co mají společného?

Rok 2023 se nesl v duchu přeměn, neboť přinesl vlnu zásadních legislativních změn, které utvářejí tržní prostředí odpovědnějších podniků. Mezi těmito změnami jsme například zaregistrovali směrnici o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků (CSRD), která určuje nový standard odpovědnosti podniků. Ve… MORE

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů na cestě k druhému čtení

Posledním rokem výrazně probíraný návrh zákona o ochraně oznamovatelů po svém projednání Ústavně-právním výborem jakožto výborem garančním, míří ke druhému čtení. Projednávání návrhu je navrženo na pořad 63. schůze poslanecké sněmovny, která se bude konat od 4. dubna 2023. Ústavně-právní… MORE

Průlomový zákon o hromadných žalobách

Do legislativního procesu vstoupí návrh zákona o hromadném řízení, který si klade za cíl obohatit český právní řád o institut hromadných žalob, jenž má své kořeny v anglosaské právní kultuře. Návrh zákona transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze… MORE

« Older posts

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑