1. Co jsou ESRS?

European Sustainability Report Standards (ESRS)[1] představuje sjednocený způsob, kterým společnosti vykazují svou úroveň udržitelnosti. Je vhodné se zorientovat v postavení ESRS vůči ostatním právním předpisům Evropské unie. Ta v současnosti sleduje cíle vytyčené v programu známém jako European Green Deal, jehož cílem je z Evropy udělat první klimaticky neutrální kontinent a zabránit tak rapidním změnám životního prostředí, jejichž následky mohou být katastrofální pro jakoukoliv snahu ekonomického a společenského růstu. V rámci tohoto programu došlo k novelizaci tzv. účetní směrnice[2]. Tato novelizace, platná od ledna letošního roku, nese název CSRD[3] a stanoví povinnost Evropské Komise doplnit tuto směrnici o standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti[4]. Komise tak po měsíc trvajícím připomínkovém řízení přijala dne 31. července 2023 konečnou podobu ESRS. Vzhledem k tomu, že Evropský Parlament ani Rada nepodali námitku do konce září, vstoupila současná podoba ESRS v platnost.

  1. Proč je vykazování udržitelnosti důležité?

Smyslem ESRS má být především upřesnění informací, které mají podniky podle CSRD[5] vykazovat. Doposud společnosti tyto informace vykazovaly především skrze nestandardizované metody, čímž docházelo k situacím, kdy se potýkaly i s otázkami, které se nikterak netýkaly jejich pole působnosti. Více byrokracie a časová náročnost znamenají vynaložené zdroje a nižší efektivitu. Opačné případy mají obdobné negativní dopady. Jestliže společnost využívá nestandardní metody, může se stát, že některé informace vynechá. Absence informací o udržitelnosti společnosti vytváří dojem nedůvěryhodnosti společnosti a odstrašuje tak potenciální investory, a to především neboť oni sami mají jisté standardy udržitelnosti, které musí jejich investice splnit tak, jak stanoví SFDR[6]. Další nevýhoda nestandardizovaného vykazovaní stojí na nemožnosti porovnat úroveň udržitelnosti jednotlivých společností mezi sebou, čímž klesá i efektivita trhu jakožto celku. Právě to vše ESRS adresuje a tomu všemu předchází.

ESRS společnostem dává příležitost zhodnotit, jak jejich činnost ovlivňuje člověka a životní prostředí. Díky tomu mohou taktéž zjistit, zda jim taková činnost přináší finanční výhody, či nikoliv. ESRS nabízí komplexní řešení pro celý trh, neboť informace o udržitelnosti nevyužije pouze sama společnost, nýbrž i investoři, spotřebitelé, veřejné subjekty a neziskové organizace.

  1. Koho se budou týkat a od kdy?

Povinnost vykazovat informace o udržitelnosti podle účetní směrnice, resp. CSRD, jde ruku v ruce s povinností využít k plnění tohoto cíle právě ESRS. Tato povinnost však nastupuje ve fázích. Regulace prioritizuje velké podniky, které doposud podléhaly NFRD[7], tj. velké kótované společnosti, velké banky a velké pojišťovny, pokud mají více než 500 zaměstnanců, jakož i velké kótované společnosti mimo EU s více než 500 zaměstnanci. Ty mají povinnost vykazovat udržitelnost pomocí ESRS za finanční rok 2024, přičemž první výkaz udržitelnosti bude zveřejněn v roce 2025. Ostatní velké společnosti, včetně ostatních velkých společností kótovaných na burze mimo EU, mají tuto povinnost za účetní rok 2025 a své první prohlášení o udržitelnosti tak zveřejnění v roce 2026. Tím se rozumí velký podnik ve smyslu čl. 3 odst. 4 účetní směrnice, tj. podniky, které k rozvahovému dni překračují alespoň dvě ze tří hraničních hodnot, jimiž jsou bilanční suma 20 000 000 EUR, čistý obrat 40 000 000 EUR a průměrný počet 250 zaměstnanců během účetního období.

Co se malých a středních podniků týče, těm tato povinnost nastupuje až za účetní rok 2026 a první prohlášení o udržitelnosti tedy zveřejní v roce 2027. Jsou-li však kótované, mají právo se na další dva roky z požadavků na podávání zpráv vymanit a svou povinnost tak začít plnit až za finanční rok 2028 s tím, že první výkaz o udržitelnosti bude zveřejněn v roce 2029.

  1. Jaká je struktura ESRS?

Struktura byla zachována tak, jak ji navrhla prvotní instituce, EFRAG[8]. Ten se nechal inspirovat vykazovacími standardy o udržitelnosti, které zavedly nezávislé mezinárodní organizace GRI a IFRS. Komise zároveň v rámci standardů poskytla společnostem větší flexibilitu při rozhodování o tom, jaké informace vykazovat. To se týká většího počtu požadavků na vykazování, které mohou společnosti vynechat, nejsou-li v jejich konkrétních podmínkách relevantní.

V konečné podobě je ESRS dokument čítající 250 stran. Konečná podoba struktury tohoto dokumentu se dělí na dvě části, které pro lepší pochopení můžeme nazvat částí obecnou a zvláštní. Obecná část se dále dělí na dvě kapitoly, obecné požadavky a obecné informace, označené ESRS 1 a ESRS 2 respektive. Obecné požadavky samy o sobě nepředstavují specifické nároky, nýbrž se jedná o popis zásad, z nichž nutno při sestavování výkazu vycházet. Obecné informace pak stanovují základní výčet informací, jež musí každá společnost ve svém výkazu zahrnout, a to bez ohledu na relevantnost.

Konečně pak zvláštní část se dále dělí na 3 okruhy: životní prostředí, společnost a vedení podniku, tedy ESG. Jednotlivé okruhy se dále dělí na kapitoly. Tématický okruh životní prostředí zahrnuje změnu klimatu, znečištění, vodní a mořské zdroje, biologickou rozmanitost, ekosystémy, využívání zdrojů a oběhové hospodářství. Okruh společnost se věnuje především samotné pracovní síle podniku, dotčeným komunitám a spotřebitelům. Okruh vedení společnost se zabývá chováním podniku.

  1. Jak vám s výkazem můžeme pomoci my?

Nevíte si s novým výkazním standardem rady? V PETERKA & PARTNERS vám rádi pomůžeme s širokou škálou povinností, které nový výkazní standard přináší. V rámci poradenství a konzultace vám pomůžeme porozumět požadavkům ESRS a najít nejvhodnější řešení pro vaši společnost. Na základě našich zkušeností a odborných znalostí pro vás připravíme kvalitní a informativní výkaz o udržitelnosti, který splňuje všechny požadavky ESRS. Chcete-li se naučit takový výkaz produkovat jako společnost sami, proškolíme vaše zaměstnance o požadavcích ESRS a o tom, jak vypracovat kvalitní výkaz o udržitelnosti. Případně pokud již takový výkaz máte zpracovaný, můžeme pro vás zajistit nezávislý audit, který prověří jeho kvalitu a soulad s požadavky ESRS.

[1] Nařízení Komise v přenesené působnosti č. C(2023)5303, Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti

[2] Směrnice č. 2013/34, o ročních účetních uzávěrkách.

[3] Corporate Sustainability Reporting Directive, směrnice č. 2022/2464, o podávání zpráv podniků o udržitelnosti.

[4] Čl. 29b

[5] V případě společností čl. 19a, v případě koncernů čl. 29a.

[6] Nařízení č. 2019/2088, o zveřejňování informací o udržitelném financování.

[7] Směrnice č. 2014/95, o nefinančním výkaznictví

[8] European Financial Reporting Advisory Group

Author

  • Barbora focused on commercial law, litigation and arbitration and is a member of the firm`s litigation and insolvency practice. Barbora had co-managed the Prague PETERKA & PARTNERS office as a Partner and Deputy Director since 2016. In 2018, Barbora was appointed Director for the Czech Republic office. She is the Leader of the Litigation and Insolvency practice at PETERKA & PARTNERS. Barbora has represented local and foreign clients in many commercial disputes before courts and arbitration tribunals, including international arbitrations under ICC, UNCITRAL and VIAC Rules. She has coordinated a number of litigations before French courts in cooperation with French law firms and also provides day-to-day advisory to major clients and international client groups related to their commercial activities in the Czech Republic. Barbora joined the firm after her studies at the Faculty of Law in Prague and the Faculty of Law in Nancy, France.

    Všechny články autora urbancova@peterkapartners.cz CV