Blog advokátní kanceláře PETERKA and PARTNERS

Blog advoktn kancele PETERKA and PARTNERS

Tag whistleblowing

CV

Global

Whistleblowing system setup specifics for Slovak subsidiaries of foreign parent companies

An amendment to Act No. 54/2019 Coll. on the Protection of Whistleblowers of Anti-Social Activities and on Amendments to Certain Acts, as amended (“Whistleblower Protection Act“), adopted in May 2023, significantly affected the regulation of the internal system of investigation… MORE

Špecifiká nastavenia whistleblowing systému pre slovenské dcéry zahraničných materských spoločností

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane oznamovateľov“), prijatá v máji 2023, výrazne zasiahla do úpravy vnútorného systému preverovania oznámení zamestnávateľov, tzv. whistleblowing systému. Ak sa chcete o novele dozvedieť viac, prečítajte si… MORE

Implementace zákona o ochraně oznamovatelů a související kontroly

Od srpna loňského roku je u nás v účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), jehož hlavním cílem je vytvoření bezpečných kanálů, jejichž prostřednictvím mohou oznamovatelé podávat oznámení o vymezených protiprávních jednáních, o nichž se dozvěděli… MORE

VÝBER NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN, KTORÉ SO SEBOU PRINÁŠA NOVELA ZÁKONA O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Dňa 10. mája 2023 bol prijatý zákon č. 189/2023 Z.z., ktorého hlavným cieľom je zosúladiť Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s obsahom Smernice EÚ z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie…. MORE

Whistleblower protection and ESG principles. What do they have in common?

The year 2023 was a year of transformation, with a wave of major legislative changes shaping the market for more responsible businesses. Among these changes, we have seen, for example, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which sets a new… MORE

Ochrana oznamovatelů a zásady ESG. Co mají společného?

Rok 2023 se nesl v duchu přeměn, neboť přinesl vlnu zásadních legislativních změn, které utvářejí tržní prostředí odpovědnějších podniků. Mezi těmito změnami jsme například zaregistrovali směrnici o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků (CSRD), která určuje nový standard odpovědnosti podniků. Ve… MORE

Zákon o ochraně oznamovatelů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Dne 20. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů, který nabyde účinnosti k 1. 8. 2023. Uvedený zákon se dotkne všech zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci.   Nejdůležitější povinností, kterou nový zákon obsahuje je… MORE

Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona o ochraně oznamovatelů

V pátek 21. 4. 2023 byl ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou přijat návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh zákona transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie a jehož transpoziční lhůta pro přijetí… MORE

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů na cestě k druhému čtení

Posledním rokem výrazně probíraný návrh zákona o ochraně oznamovatelů po svém projednání Ústavně-právním výborem jakožto výborem garančním, míří ke druhému čtení. Projednávání návrhu je navrženo na pořad 63. schůze poslanecké sněmovny, která se bude konat od 4. dubna 2023. Ústavně-právní… MORE

Whistleblowing: nový návrh zákona s navrhovanou účinností od 1. 7. 2023

Nová vláda navazuje na legislativní úsilí vlády předchozí mimo jiné i v oblasti implementace směrnice o ochraně oznamovatelů. Směrnice sice měla být transponována do právního řádu nejpozději do 17. 12. 2021, nicméně se tak nestalo, což vyvolává otázky, co a na koho… MORE

© 2024 BLOG PETERKA PARTNERS Law firm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑