Slovensko a ďalších 17 štátov, vrátane Rakúska, Českej republiky alebo Poľska pristúpilo k Rámcovej dohode o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli za splnenia určitých podmienok poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla zamestnávateľa.

Vo všeobecnosti platí, že ak zamestnanec vykonáva prácu súčasne v dvoch alebo viacerých štátoch a minimálne 25% jeho práce vykonáva v členskom štáte svojho bydliska, podlieha právnym predpisom štátu bydliska. V opačnom prípade je sociálne poistený v štáte sídla zamestnávateľa. Legislatíva ktorého štátu sa bude na zamestnanca aplikovať sa určuje prenosným dokumentom A1, ktorý vydáva príslušná sociálna poisťovňa.

Rámcová dohoda, ktorá je účinná od 1. júla 2023 umožňuje udeliť výnimku zo všeobecného pravidla, a to v prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v rozsahu menej ako 50% celkového pracovného času v mieste svojho bydliska a ktorých zamestnávateľ má zároveň sídlo v inom signatárskom  štáte. Sociálna poisťovňa tak môže v tomto prípade na žiadosť zamestnanca rozhodnúť, že zamestnanec bude poistený v štáte sídla zamestnávateľa namiesto štátu svojho bydliska.