V súčasnosti s klientmi často riešime či a za akých okolností zahraničným entitám vzniká na Slovensku stála prevádzkareň.

Od tejto skutočnosti sa totiž odvíja to, či budú príjmy zahraničného subjektu zdaňované na Slovensku alebo v zahraniční (t.j. tam kde je spoločnosť daňovým rezidentom).

V prvom rade je potrebné skúmať koncept tzv. klasickej stálej prevádzkarne, ktorého všeobecná definícia sa nachádza v článku 5 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Štáty, s ktorými takúto zmluvu nemáme uzatvorenú sa riadia platnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov, kde sú podmienky vzniku KLASICKEJ stálej prevádzkarne takmer identické.

O aké podmienky ide?

  • existencia skutočného miesta podnikania
  • toto miesto musí byť trvalé, t. j. musí byť zriadené na určitom mieste s určitým stupňom stálosti/trvalosti
  • činnosť musí byť vykonávaná prostredníctvom tohto stáleho miesta

Pojem miesto podnikania zahŕňa všetky priestory alebo zariadenia používané na podnikanie (vykonávanie ekonomickej činnosti) bez ohľadu na to, či sa používajú výlučne na tento účel alebo nie.

Nezáleží na tom, či sú priestory alebo zariadenia vlastnené alebo prenajaté, alebo či sú iným spôsobom k dispozícii danej spoločnosti. Toto miesto sa môže nachádzať aj v priestoroch inej spoločnosti (napr. kancelária vyhradená pre dodávateľa spoločnosti, ktorý ju pravidelne v určitom čase využíva na vykonávanie služieb pre spoločnosť).

Činnosť na tomto mieste nemusí byť vykonávaná neprerušene, ale musí sa vykonávať pravidelne. Dočasné prerušenia činnosti nespôsobuje zánik stálej prevádzkarne.

A to najdôležitejšie nakoniec.

Viete koľko musí byť činnosť vykonávaná prostredníctvom takéhoto trvalého miesta? V súlade s princípmi vymedzenými v komentári k Modelovej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, stála prevádzkareň nevzniká v situáciách, ak činnosť je vykonávaná prostredníctvom miesta na výkon činnosti, ktoré bolo udržiavané počas obdobia kratšieho ako šesť mesiacov.

Podľa charakteru činnosti, ktorú spoločnosť na Slovensku vykonáva sa posudzuje, či vzniká klasická, službová alebo agentská stála prevádzkareň. Ak teda nespĺňate podmienky vzniku klasickej stálej prevádzkarne, neznamená to, že vám na Slovensku žiadna nevzniká.

Toto je potrebné skúmať prípad od prípadu vzhľadom na reálne okolnosti vykonávanej činnosti.