Od 1. června 2022 platí nové nařízení Evropské komise o blokových výjimkách pro vertikální dohody (Nařízení VBER), které přináší změny v oblasti úpravy odběratelsko-dodavatelských vztahů.

Na jaké typy dohod se úprava Nařízení VBER vztahuje? Dohody mezi podnikateli působícími na různých úrovních výrobního či distribučního řetěze, jejichž tržní podíl nepřesahuje 30 %, typicky se jedná o distribuční dohody, dohody o obchodním zastoupení, franšízové dohody, dohody o dodávkách/subdodávkách zboží a služeb.

Tyto dohody obvykle obsahují řadu omezujících ustanovení týkající se dodávek, distribuce, výroby, nákupu a prodeje, které mohou být považovány za protisoutěžní a zakázané.

Nařízení VEBR a jeho doprovodné výkladové Pokyny upravují podrobná pravidla, jejichž dodržení smluvním stranám těchto dohod zajistí, že se uzavřením dohody nedopustí porušení soutěžního práva a neriskují tak případnou vysokou pokutu od soutěžního úřadu. Prakticky se jedná o přehled ustanovení, která nesmí být v dohodách obsažena (tzv. tvrdá omezení) a ustanovení, které lze v dohodách běžně uvádět, neboť pro ně platí výjimka z obecného zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž (tzv. bezpečný přístav).

Co nová úprava přináší? Na jednu stranu zpřísnění pravidel spočívající v rozšíření seznamu ustanovení, která budou nově považována za zakázaná, tak i rozšíření výčtu ustanovení na které se nově bude vztahovat tzv. bezpečný přístav a které lze v dohodách upravit.

Zpřísnění pravidel se týká například:

 • používání minimálních inzerovaných cen, které distributorovi zakazují inzerovat ceny pod úrovní stanovenou dodavatelem (tzv. „MAP“) je nově považováno za zakázané tvrdé omezení;
 • bránění efektivnímu využívání internetu ze strany distributora nebo jeho zákazníků pro účely prodeje zboží nebo služeb je nově považováno za zakázané tvrdé omezení;
 • smluv o obchodním zastoupení pro která platí přísnější pravidla pro aplikaci blokové výjimky (sjednává-li obchodní zástupce obchody jménem velkého množství zmocnitelů, je málo pravděpodobné, že by daná dohoda splňovala podmínky pro uplatnění blokové výjimky);
 • závazků parity, tj. ujednání zavazující prodávajícího poskytnout kupujícímu stejné nebo výhodnější podmínky, než jaké nabízí třetí strany nebo prodávající na jiných místech (např. na webových stránkách), které nově nespadají pod blokovou výjimku a musí být posuzovány individuálně;
 • zákazu využívání služeb porovnání cen (webové stránky či aplikace), kdy plošný zákaz využívání cenových srovnávačů distributorem je nově považován za zakázané tvrdé omezení (akceptovatelné však může být uložení zákazu využít konkrétního cenového srovnávače nebo omezení užívání cenových srovnávačů na základě určitých kvalitativních požadavků);
 • dohod mezi dodavateli zboží anebo služeb a provozovateli tzv. hybridních platforem (kdy provozovatel on-line zprostředkovatelských služeb je současně prodejcem zprostředkovávaného zboží nebo služeb), které nově nespadají pod blokovou výjimku a musí být posuzovány individuálně

Uvolnění pravidel se týká například:

 • umožnění uložení zákazu aktivní prodejů v rámci exklusivního selektivního systému přímým odběratelům distributorů;
 • možnosti dodavatele vyhradit určité území či skupiny zákazníků až pěti distributorům současně (sdílená exklusivita);
 • možnosti stanovení odlišných podmínek pro offline a online prodeje (včetně uplatňování rozdílných cen za podmínky, že cílem není bránit distributorovi v efektivním používání internetu pro účely prodeje zboží, ale např. pokrytí vyšších investic spojených s využitím daného prodejního kanálu);
 • dohod o využívání softwaru pro monitorování cen a jejich oznamování;
 • rozšíření blokové výjimky i na (nereciproční) vertikální dohody uzavírané mezi konkurenty, pokud odběratel nekonkuruje dodavateli na předcházející úrovni trhu, na kterém nakupuje smluvní zboží;
 • možnosti dodavatelů v rámci selektivního distribučního systému omezit všechny své distributory a všechny jejich zákazníky v aktivních i pasivních prodejích smluvního zboží či služeb neschváleným distributorům usazeným na území určeném pro provoz selektivního distribučního systému;
 • možnosti, aby na obchodního zástupce krátkodobě přešlo vlastnické právo k smluvnímu zboží, aniž by byla ohrožena aplikace blokové výjimky, a to za předpokladu, že obchodní zástupce nenese žádné náklady či rizika spojená s převodem majetku;
 • přípustnosti doložek o závazku nekonkurovat v dohodě, která umožňuje automatické prodloužení (přesahující 5 let), má-li distributor efektivní možnost změnit dodavatele (v přiměřené době a při vynaložení přiměřených nákladů).

Vzhledem k tomu, že posouzení a odpovědnost za to, že vertikální dohoda není protisoutěžní, a tudíž zakázaná, je na smluvních stranách dohody, je důležité, aby se dodavatelé a distributoři podrobně seznámili s tím, jaká omezení lze v těchto dohodách upravit, kterým se vyvarovat a jak lze různé distribuční systémy kombinovat. Pro jednotlivé distribuční systémy totiž platí různá pravidla a omezení.

Na úpravu stávajících distribučních a odběratelsko-dodavatelských smluv uzavřených před 1. červnem 2022 poskytla Evropská Komise společnostem lhůtu do 31. května 2023. Revizi stávajících smluv doporučujeme provést co nejdříve, aby byla zachována možnost využití výhod bezpečného přístavu, který Nařízení VBER pro vertikální dohody poskytuje.

Vzhledem k tomu, že při posuzování vertikálních dohod je důležitý každý detail, kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výkladem nového Nařízení VBER a jeho aplikací na Vaši dohodu.