Dne 1. července 2024 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti.

Dotkne se zaměstnávání cizinců a přináší mimo jiné následující zjednodušení pro zaměstnavatele:

  1. Volný přístup na trh práce pro některé cizince

Dojde k rozšíření skupin zaměstnanců s volným přístupem na trh práce.

Nařízení vlády (nikoli zákon) určí státy, jejichž občané budou mít volný přístup na český trh práce. V jejich případě tedy nebude požadováno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance ani modrá karta.

Zatím vláda stanovila, že se jedná o občany těchto států: Japonska, Kanady, USA, Austrálie, Jižní Korey, Nového Zélandu, Spojeného království, Izraele a Singapuru.

Občané těchto států však budou nadále potřebovat povolení k pobytu.

  1. Test trhu práce

Zaměstnavatelé mohli dosud obsadit volná pracovní místa držiteli zaměstnanecké karty jen v případě, že volné pracovní místo oznámili úřadu práce a pokud volné pracovní místo prošlo tzv. testem trhu práce, tj. pokud nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení (mohlo být zkráceno až na 10 dnů).

Od 1. července 2024 bude možné toto 30denní čekání vynechat, pokud to umožní situace na trhu práce.

Volná pracovní místa budou muset být označena kódem druhu práce podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Úřad práce bude nově vyřazovat zveřejněná volná pracovní místa po šesti měsících ode dne jejich oznámení. Výjimkou budou pozice, u kterých bude v dané době vedeno řízení o vydání povolení k pobytu, jako je např. řízení o vydání zaměstnanecké karty. Úřad práce bude nově také oprávněn vyřazovat z evidence pracovní místa, k jejichž obsazení neposkytne zaměstnavatel potřebnou součinnost.

  1. Informování úřadu práce ve vztahu k cizincům

Zaměstnavateli zůstane nadále povinnost informovat úřad práce o zaměstnání nebo skončení zaměstnání cizince.

Nově bude každý zaměstnavatel povinen tuto informaci sdělit výhradně elektronicky prostřednictvím jednoho ze tří kanálů: internetovým formulářem, zasláním .xml souboru datovou schránkou nebo přes přímou integraci systému zaměstnavatele s rozhraním MPSV.

  1. Oznamování vyslání pracovníků z jiného členského státu EU

Oznámení zaměstnavatelů z EU, kteří do Česka vysílají své zaměstnance v rámci poskytování služeb, se bude podávat nově centrálně přímo Státnímu úřadu inspekce práce, nikoli místně příslušnému úřadu práce, jehož určení nebylo v praxi vždy jednoznačné.

Zaměstnavatel bude povinen přiložit k oznámení kopii dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a vyslaným zaměstnancem včetně překladu do českého jazyka.

Vysílající zaměstnavatel již nemusí od července vést evidenci svých zaměstnanců v místě jejich pracoviště.