Dne 1. října 2022 nabývá účinnosti další novela zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. (dále jen „zákon“), která přináší zejména změny v terminologii a rozšiřuje okruh osob, které budou povinny zapisovat své skutečné majitele.

Zásadní změny lze shrnout do tří bodů:
 1. Zákon zavádí novou definici skutečného majitele, kterým je každá fyzická osoba, která vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Korporaci vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo (prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání)

 • má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25%
 • má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25%
 • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25%, nebo
 • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky (rozhodující vliv uplatňuje ten, kdo může jmenovat nebo odvolat většinu osob/členů statutárního orgánu korporace).

Informace ohledně postavení skutečného majitele zákon zjednodušuje následovně:

 • přímý či nepřímý majitel;
 • materiální (§ 4 a 5a), náhradní (§ 5) či formální (§ 6) majitel.
 1. Nově zákon upravuje skutečného majitele fundací, ústavů, obecně prospěšných společností a právních uspořádání.

Skutečným majitelem těchto právních uspořádání je každá fyzická osoba, která v nich uplatňuje rozhodující vliv (rozhodující vliv uplatňuje ten, kdo může přímo nebo nepřímo dosáhnout toho, že rozhodování statutárního nebo jiného řídícího orgánu, příp. svěřenského správce u svěřenských fondů, odpovídá jeho vůli).

Povinnost zapsat skutečného majitele se nově vztahuje i na subjekty, u kterých dříve platilo, že nemají skutečného majitele. Jedná se např.  o politické strany a hnutí, církve, náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů a rovněž společenství vlastníků jednotek.

 1. Zákon dále upravuje podrobnosti tzv. automatického průpisu na základě záznamů ve veřejném rejstříku.

Nadále však platí, že evidující osoba musí požádat soud či notáře, aby byl její skutečný majitel napříště automaticky propsán podle údajů v obchodním rejstříku.

ZÁVĚREM několik praktických informací a doporučení:
 • V průběhu prvního měsíce od nabytí účinnosti zákona (tj. říjen 2022) budou všechny dosavadní zápisy v evidenci skutečných majitelů jednorázově automaticky aktualizovány dle terminologie zavedené zákonem.
 • Některé povinné osoby s komplikovanými strukturami musí ověřit, zda na základě nové terminologie zákona nedochází ke změně, resp. rozšíření zapisovaných skutečností.
 • Případné nesrovnalosti v zápisech evidujících osob je nutné vypořádat nejdéle do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. do 31. března 2023.
 • Řízení o zápisu změn na základě nového zákona bude osvobozeno od soudního poplatku, který jinak činí 4000 Kč. Návrhy na zápis změn dle nového zákona budou soudy zpracovávat počínaje 1. listopadem 2022.

Evidujícím osobám doporučujeme ověřit stav zápisu v rejstříku skutečných majitelů po 1. listopadu 2022 a v případě nesrovnalostí či neúplných informací doplnit zápis tak, aby odpovídal požadavkům zákona.

Pro případnou právní asistenci jsme samozřejmě k dispozici. Kontaktujte autorku či Vaši obvyklou kontaktní osobu v rámci PETERKA & PARTNERS.