Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) vydal v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatelnosti svého postupu při vymáhání soutěžního práva dvě nové metodiky (tzv. soft law), a to revidované oznámení o postupu při uložení trestu a stanovení jeho výše a nové oznámení o compliance programech. Nové metodiky jsou účinné od 1. ledna 2024 a vztahují se na přestupky spáchané a na řízení Úřadu zahájená po tomto datu.

 

Co se změní v systému ukládání pokut za protisoutěžní jednání?

Za nejzávažnější přestupky, za které se považuje zejména uzavření horizontální dohody s cílem narušit hospodářskou soutěž (typicky dohody o určení cen či rozdělení trhu, dohody o omezení produkce nebo vyloučení soutěže v rámci výběrového řízení – tzv. bid rigging) či zneužití dominantního postavení bude Úřad ukládat podstatně vyšší pokuty.

Úřad zvýšil tzv. výchozí hodnotu ze které výši pokuty za nejzávažnější přestupky počítá, kterou je hodnota tržeb za prodej výrobků či služeb soutěžitele přímo nebo nepřímo dotčených protisoutěžním jednáním. Dosud tato výchozí hodnota byla stanovena v rozsahu 5 až 15 % hodnoty tržeb, nově bude výchozí hodnotou rozmezí 10 až 30 % hodnoty těchto tržeb, což vede ke dvojnásobení pokuty oproti dosavadní praxi.

V případě ostatních kategorií jednání k navýšení výchozí hodnoty pro výpočet pokuty nedochází.

Mění se i výčet přitěžujících a polehčujících okolností. Za přitěžující okolnost již není považováno úmyslné spáchání přestupku, ale nově jím je úmyslné ztěžování průběhu řízení vedeného Úřadem.

V rámci polehčujících okolností může být nově zohledněn compliance program. V případě dobrovolného ukončení protisoutěžního jednání bude toto považováno za polehčující okolnost pouze pokud k němu dojde nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad. Doposud bylo rozhodným okamžikem vydání prvostupňového rozhodnutí.

Metodika nově výslovně upravuje postup, kritéria a úvahy používané Úřadem při ukládání sankcí orgánům veřejné správy, sdružením soutěžitelů a souběžnému ukládání trestu pokuty a zákazu plnění veřejných zakázek.

 

Kdy bude compliance program považován Úřadem za polehčující okolnost, která může vést ke snížení výše pokuty?

Úřad stanovuje pravidla, za jakých může být compliance program uznán jako polehčující okolnost a jakého snížení pokuty může žadatel jeho zavedením (po zahájení správního řízení Úřadem) nebo zpřísněním již zavedeného compliance systému dosáhnout.

Compliance program Úřad vymezuje jako systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci (včetně interních sankcí) na případná protisoutěžní jednání. Úřad bude akceptovat i programy přijaté a prováděné mateřskou společností soutěžitele, pokud jsou tyto aplikované i na dceřiné společnosti či v rámci celého holdingu. Zavedení compliance programu Úřad doporučuje deklarovat na internetových stránkách soutěžitele.

Metodika obsahuje výčet typických compliance opatření, která Úřad uznává jako vhodná k dodržování soutěžních pravidel, tedy jako efektivní compliance systém. Jedná se o zavedení systému identifikace rizik, konání pravidelných školení, vytvoření interních oznamovacích kanálů (compliance program může být navázán i na tzv. vnitřní oznamovací systém dle zákona o ochraně oznamovatelů), zřízení funkce compliance officera nebo přijetí disciplinárních opatření za porušení zavedených opatření. V případě zavádění opatření, která nejsou uvedená v metodice Úřad doporučuje tato předem s Úřadem konzultovat.

V každém případě se musí jednat o reálně zavedený compliance program na míru daného soutěžitele. Úřad nebude přihlížet k pouze formálně přijatým programům, které soutěžitelé ve skutečnosti neaplikují nebo nedodržují. V této souvislosti tedy bude Úřad vyžadovat nejen předložení textu samotného compliance programu, ale i podklady o jeho efektivním zavedení (např. kopie dokladů o provedených pravidelných školeních, doklady o činnosti compliance officera, kopie o přijatých opatřeních či sankcích za nedodržování tohoto programu).

O zohlednění compliance programu jako polehčující okolnosti musí soutěžitel Úřad požádat, a to nejpozději do vydání sdělení výhrad. Metodika upravuje náležitosti takové žádosti.

Za zavedení nového compliance programu, který se soutěžitel zaváže zavést nejpozději před vydání prvostupňového rozhodnutí může Úřad snížit pokutu až o 5%, v případě již zavedených programů a/nebo jejich posílení může Úřad pokutu snížit až o 10%.

Má to však háček. Zavedení nebo posílení compliance programu Úřad uznává jako polehčující okolnost pouze za splnění určitých podmínek, kterými jsou kromě dostatečné efektivnosti takového programu a skutečnosti, že do protisoutěžního jednání nebyl zapojen vyšší management soutěžitele, i to, že soutěžitel úspěšně využije leniency a/nebo proceduru narovnání.

Právě poslední podmínka se jeví jako nejvíce problematická, neboť předpokládá, že se soutěžitel dozná ke spáchání přestupku a předloží Úřadu usvědčující důkazy. Je tedy otázka, do jaké míry budou soutěžitelé motivováni k tomu tuto nově zavedenou polehčující okolnosti v praxi využívat a efektivní compliance programy v rámci prevence zavádět, což bylo původním záměrem Úřadu v souvislosti s přijetím nové metodiky.