V nedávném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) ze dne 22.4.2022 (sp. zn. ÚOHS-S0058/2022/VZ, č.j. ÚOHS-12685/2022/500) ÚOHS uzavřel, že dodavatel je oprávněn prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby v plném rozsahu (za předpokladu předložení závazku poddodavatele realizovat plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele).

V odůvodnění rozhodnutí ÚOHS konstatuje, že zákon toto právo na žádném místě nevylučuje. Toto oprávnění lze omezit pouze v zákonem stanovených případech (tj. v souvislosti s výhradou vymezení významné činnosti, která musí být realizována přímo vybraným dodavatelem, a nikoliv prostřednictvím jiné osoby dle § 105 odst. 2 ZZVZ).

Dodejme, že novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která je aktuálně ve schvalovacím procesu, tuto otázku na rozdíl od stávající právní úpravy již vyjasňuje přímo v textu zákona a dosavadní výklad ÚOHS potvrzuje.

Author

  • Kristýna specializes in civil, commercial and labour law, and focuses mainly on litigation. In her legal work, she assists clients on civil and commercial matters. She is the Leader of the Public Procurement practice at PETERKA&PARTNERS. Kristýna is also experienced in employment issues and debt recovery. Kristýna has extensive knowledge in providing legal opinions and drafting and reviewing legal documents, in, among others, the areas of commercial law and litigation. Prior to joining the firm, Kristýna gained experience in general legal practice (later working as an in-house lawyer in a mining company and also in the automotive industry).

    Všechny články autora stroblova@peterkapartners.cz CV