2022. december 27-től a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) újabb módosítása értelmében némiképp könnyítenek a vállalkozásokat terhelő szigorú fogyasztóvédelmi szabályokon a panaszkezelés tekintetében.

Év végétől a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának megindításának a feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A fogyasztónak ezt természetesen igazolnia is kell a hatóság részére, a benyújtott kérelmének a kötelező tartalmi elemeken túl a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva tartalmaznia kell:

  • a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét,
  • a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet,
  • postai vagy elektronikus úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot is.

A jogszabály-módosításnak köszönhetően a korábbi, érdemben megválaszolt fogyasztói panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti.

A kedvező jogszabályváltozások között azonban találunk új kötelezettségeket is.

A panasz elutasítása esetén ugyanis a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá

  • az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,
  • telefonos és internetes elérhetőségét,
  • valamint levelezési címét.

A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e általános alávetési nyilatkozatot a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – az MKIK-nál írásban, amelyben vállalta, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.

Szintén figyelemmel kell lennie a vállalkozásoknak arra, hogy a panaszügyintézés során az írásbeli panaszokat írásban továbbra is érdemben igazolható módon válaszolják meg és határidőben intézkedjenek a közlése iránt, az esetleges panaszt elutasító álláspontot indokolják is meg.

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásoknak internetes honlapjukon ezentúl ingyenesen hozzáférhetővé kell tenniük az üzletszabályzatukat és az egyéb általános szerződési feltételeiket, valamint az ezek módosításáról szóló közérthető tájékoztatókat is.