Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 vyhlášena pod číslem 166 dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, jejíž účinnost nastala dne 16. července 2023.

Cílem této novelizace veřejných zakázek je zejména odstranění nedostatků transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění některých ustanovení zákona a provedení změn, které by měly vést ke snížení administrativního zatížení zadavatelů i dodavatelů.

Jaké konkrétní změny v zadávání novela pro dodavatele a zadavatele přináší? Níže přehled některých vybraných změn, resp. zpřesnění stávající úpravy:

Změny při aplikaci zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávaní a inovací (§ 6 ZZVZ):

Oproti současné úpravě již zadavatel nebude povinen uplatnit zásadu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací u všech zakázek, u kterých to bude vzhledem k jejich povaze a smyslu zakázky možné, ale pouze tam, kde je to vhodné. U zakázek malého rozsahu se zásada sociálně a environmentálně odpovědného zadávaní a inovací nově nemusí uplatnit vůbec. Očekává se, že změna přispěje k zefektivnění uplatnění zásady společensky odpovědného zadávání zakázek.

Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky (§ 30 ZZVZ):

Dochází k rozšíření výjimek z povinnosti zadat podlimitní veřejnou zakázku. Mezi tyto nové výjimky se do textu § 30 ZZVZ doplňují podlimitní veřejné zakázky Finančního analytického úřadu zadávané za účelem zajišťování boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zajišťování provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, podlimitní veřejné zakázky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost za účelem zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky, podlimitní veřejné zakázky zadávané zadavatelem, který je spolkem, pobočnému spolku, jakož i zadávané příjemcem podpory od veřejného zadavatele na dodávky nebo služby související s podporou práce s dětmi a mládeží.

Zpřesnění institutů zadávací lhůty a jistoty (§ 40 a § 41 ZZVZ):

Dochází ke zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty.

Nově bude také zadavatel povinen na žádost účastníka zadávacího řízení sdělovat informace o době zákazu uzavření smlouvy proto, aby účastníci zadávacího řízení měli jistotu, jakým způsobem mohou získat informaci o prodloužení zadávací lhůty a na základě této informace mohli adekvátně prodloužit poskytnutou jistotu. Zadavatel si může zvolit, zda požadovanou informaci zašle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo ji uveřejní na profilu zadavatele.

Sjednocuje se rovněž úprava prokazování poskytnutí jistoty formou bankovní záruky a pojištění záruky. Nebude vyžadováno předložení originálu bankovní záruky, protože s přechodem na elektronizaci zadávacího řízení již není potřeba její originál z důvodu ochrany zadavatele vyžadovat. Současně bylo ale doplněno, že zadavatel může v zadávacích podmínkách vyžadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie, a to jak v případě jistoty složené formou bankovní záruky, tak v případě pojištění záruky.

Upřesnění povinnosti předkládat doklady (§ 45 odst. 3 ZZVZ):

Oproti dosavadní úpravě se upřesňuje, že doklady v nabídce nemusí být uchazeči překládány vždy pouze do českého jazyka, ale zadavatel může nově určit jiný (než český) jazyk, v němž mohou být nabídky spolu s doklady předkládány. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; zadavatel navíc bude moci povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů.

Vylučování účastníků řízení (§ 48 ZZVZ):

Dochází ke zmírnění vylučování dodavatelů z důvodů neprokázání složení jistoty (pokud si ji zadavatel vyžádal) a nově tak bude na rozhodnutí zadavatele, zda k vyloučení z důvodu neprokázání poskytnutí jistoty přistoupí, či nikoli.

Novela zavádí nový důvod pro vyloučení účastníků zadávacího řízení. Zadavatel nově může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také tehdy, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, připravoval ve vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož zadávacího řízení, s nímž je spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů, a na písemnou výzvu zadavatele účastník zadávacího řízení nevysvětlil, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky nedošlo. Ustanovení míří zejména na případy koordinace cen nebo kvalitativních aspektů nabídky podstatných pro jejich hodnocení.

Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ):

Dochází ke zpřísnění oproti stávající právní úpravě a zavádí se povinnost vyžadovat ve zjednodušeném podlimitním řízení základní způsobilost v rozsahu vymezeném v § 74. Pokud zadavatel nestanoví způsob prokázání základní způsobilosti v zadávací dokumentaci jinak, bude prokázání provedeno čestným prohlášením.

Změny v okruhu trestných činů vylučujících prokázání základní způsobilosti (dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ):

Mezi trestné činy vylučující prokázání splnění základní způsobilosti prokazované výpisem z evidence Rejstříku trestů se nově řadí pojistný podvod a zneužití postavení v obchodním styku.

Naopak byly z výčtu odstraněny trestné činy obecně nebezpečné, které byly v zákoně původně nad rámec úpravy obsažené v evropských směrnicích, a dle zákonodárce se jednalo o nepřiměřenou úpravu.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (§ 83 ZZVZ):

Novela zpřesňuje, že prokázání kvalifikace jinou osobou je možné u všech částí kvalifikace s výjimkou základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1. Jiná osoba tedy může například prokázat za účastníka zadávacího řízení celou technickou kvalifikaci dle § 79, nebo její určitou část. Nová formulace lépe vyjadřuje dosavadní výklad ustanovení, nejedná se o věcnou změnu.

Požadavek na solidární závazek bude zadavatel moci uplatnit nejenom u požadavků na obrat podle § 78, ale i u jiných kvalifikačních kritérií ekonomického charakteru, které je zadavatel oprávněn stanovit v souladu se ZZVZ.

Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele (§ 85 odst. 2 ZZVZ):

Doplňuje se, že zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele také v případě uvedeném v § 48 odst. 6, tedy pokud zadavatel na základě věrohodných informací získá důvodné podezření o uzavření zakázané dohody nebo o koordinaci nabídek poddodavatelem.

Doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce (§ 86 ZZVZ):

Nově se maximální lhůta pro prokázání kvalifikace (3 měsíce před zahájením zadávacího řízení) nadále nevztahuje na doklady o profesní kvalifikaci podle § 77 odst. 1, neboť obchodní rejstřík je veřejně přístupný a aktuálnost v něm uvedených údajů lze kdykoliv ověřit.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení (§ 88 odst. 2 ZZVZ):

Dochází ke zmírnění úpravy, kdy nově bude pouze na uvážení zadavatele, zda vyloučí ze zadávacího řízení účastníka, který neoznámil ve lhůtě změny své kvalifikace, ke kterým došlo po předložení dokladů nebo prohlášení ke kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že předmětné ustanovení slouží k ochraně zadavatele, mělo by být tedy na jeho uvážení, zda této ochrany využije a dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí či nikoli.

Využití poddodavatele (§ 105 odst. 2 ZZVZ):

Dosavadní znění ZZVZ umožňovalo zadavateli vyhradit si významné činnosti, které bude moci plnit pouze přímo vybraný dodavatel, nikoliv jeho případní poddodavatelé. Novelizované znění podstatně ulehčuje situaci dodavatelům, kteří jsou součástí koncernu, neboť za vybraného dodavatele se pro účely vyhrazených významných činností ve smyslu § 105 odst. 2 ZZVZ budou nově považovat také členové koncernu, do kterého vybraný dodavatel náleží, pokud již ve stejném zadávacím řízení nepodali nabídku (samostatně či ve sdružení) a pokud splňují základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Otevírání nabídek v elektronické podobě (§ 109 odst. 3 ZZVZ):

Dle nově vloženého ustanovení je účastník zadávacího řízení oprávněn po skončení lhůty pro podání nabídek požádat o zaslání či uveřejnění údajů z nabídek odpovídající číselně vyjádřeným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků. Zadavatel tak musí učinit do 5 pracovních dnů od doručení takové žádosti. Lhůta však může začít běžet nejdříve od okamžiku otevření nabídek. Smyslem změny dle zákonodárce má být poskytnutí informací účastníkům, na základě kterých mohou odhadnout svou pozici v zadávacím řízení.

Předkládání dokladů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy (§ 122 odst. 3 ZZVZ):

Dle nového znění § 122 odst. 3 ZZVZ již zadavatel nebude povinen vyžadovat od vybraného dodavatele předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Nově se tak zadavatel může rozhodnout, zda postačí předložení prostých kopií dokladů o kvalifikaci, nebo zda bude požadovat originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů (které dosud nemá k dispozici). Předpokladem je, že tato změna přispěje k urychlení procesu zadávání.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (§ 211 ZZVZ):

Novela zpřesňuje pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení (tak, aby bylo zřejmé, že v zadávacích řízeních musí probíhat primárně písemná komunikace).

Písemná zpráva zadavatele (§ 217 ZZVZ):

Zadavatel bude nově povinen uvést v písemné zprávě dle § 217 ZZVZ i údaje o nabídkové ceně účastníků zadávacího řízení. Důvodem je posílení možnosti kontroly uzavírání zakázaných dohod Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222 ZZVZ):

Novelou byly upřesněny podmínky pro změny závazků ze smluv na veřejné zakázky zadávané na základě výjimky. Uvedené se týká zejména podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky či koncese malého rozsahu.

Ačkoli zadavatelé běžně využívají výjimku dle § 31 ZZVZ pro veřejné zakázky malého rozsahu, nebylo dosud zcela jasné, zda a za jakých podmínek mohou zadavatelé zakázek malého rozsahu přistoupit ke změně závazku. Nedostatky v zákoně tak bylo nutno napravit výkladem, přičemž dle stanoviska expertní skupiny MMR bylo dovozeno, že zadavatelé zakázek malého rozsahu se nemusí řídit § 222 ZZVZ, dokud hodnota závazku nepřekročí limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Tato skutečnost byla v rámci novely inkorporována i do pozitivního práva (což je změna vítaná, neboť zadavatelé nyní nemusí nutně vyhledávat dodatečné výkladové informace, které poskytovaly vodítko, jak tuto zásadní otázku (bez výslovné zákonné úpravy) řešit.

Se změnou závazku souvisí také pozměněná znění důvodů nepodstatných změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, pro které byl odstraněn limit 50 % hodnoty změny. Nadále se však pro ně uplatní nepřekročitelný limit 30 % celkového navýšení původní hodnoty, resp. cenového nárůstu, přičemž pro počítání tohoto nárůstu je rozhodný součet všech změn dle odstavců 5 a 6.

Změna v úpravě kauce v případě návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele (§ 255 odst. 1 ZZVZ):

Dle dosavadní úpravy institutu kauce jsou dodavatelé povinni složit kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny, přičemž dosud nebylo jasné, do jaké míry nabídková cena obsažená v předběžné nabídce (například v jednacím řízení s uveřejněním) je relevantní pro výpočet kauce. Novelizované znění § 255 odst. 1 ZZVZ tak již výslovně zakotvuje, že i cena v předběžné nabídce se pro účely kauce považuje za nabídkovou cenu. 

Zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji (§ 262a ZZVZ):

Z důvodu snížení administrativní zátěže bude zadavatel nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přistup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (namísto dosavadního zasílání jednotlivých dokumentů), a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení nebo do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude.

 

Authors

  • Kristýna specializes in civil, commercial and labour law, and focuses mainly on litigation. In her legal work, she assists clients on civil and commercial matters. She is the Leader of the Public Procurement practice at PETERKA&PARTNERS. Kristýna is also experienced in employment issues and debt recovery. Kristýna has extensive knowledge in providing legal opinions and drafting and reviewing legal documents, in, among others, the areas of commercial law and litigation. Prior to joining the firm, Kristýna gained experience in general legal practice (later working as an in-house lawyer in a mining company and also in the automotive industry).

    Všechny články autora stroblova@peterkapartners.cz CV