Stojí za to připomenout si, že k 1. lednu 2024 přejdou nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků na stát. K přechodu dojde v důsledku „aktivace“ ustanovení § 1045 o.z. Podle něj opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. Má se přitom za to, že vlastník nemovitou věc opustil, nevykonává-li vlastník vlastnické právo k ní po dobu deseti let (§ 1050 odst. 2 o.z.). Zároveň občanský zákoník stanovil, že uvedená doba začne běžet až ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. od 1. ledna 2014 (ust. § 3067).

Existence nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky je především důsledkem událostí, které se přes bývalé Československo převalily ve dvacátém století. Jedná se tedy o následek holocaustu, poválečného odsunu a několika emigrantských vln, ke kterým došlo od r. 1938. K pořádku ve věcech nemovitostí nepřispěla ani právní úprava zavedená minulým režimem. Ten od 1. ledna 1951 zrušil intabulační princip při nabývání nemovitostí. Vlastnictví k nemovitostem se tak nabývalo přímo okamžikem účinnosti smlouvy, a nikoliv až vkladem do pozemkové knihy. Následný zápis do evidence nemovitostí, resp. jeho neprovedení neměl na vlastnické právo či jeho trvání žádné účinky.  

K nápravě nesprávných, neúplných či duplicitních zápisů docházelo v průběhu celého třicetiletí od listopadu 1989. Nicméně v celospolečenském zájmu, tj. zejména v zájmu nastavit co největší jistotu v právních vztazích k nemovitostem, zákonodárce stanovil, že s desetiletým výročím účinnosti občanského zákoníku nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků přejdou na stát. Objevují se však i minoritní názory, podle kterých k přechodu nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků k uvedenému datu nedojde, viz. Janoušek, Lubomír. § 1050 [Domněnka opuštění věci]. In: Petrov, Jan, Výtisk, Michal, Beran, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. č. 6).

Nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou přehledně uvedeny v seznamu, který vede a průběžně aktualizuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) (https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku). Aktualizace seznamu přitom nespočívá v tom, že by ÚZSVM do něj nemovitosti přidával, ale naopak z něj maže nemovitosti, u nichž se vlastníka podařilo identifikovat.

Tedy má-li někdo tušení, že jeho předci mohli vlastnit nemovitosti v České republice a tyto jsou stále v katastru nemovitostí vedeny na jejich jména, doporučujeme zkontrolovat seznam vedený ÚZSVM. Nalezne-li předky v seznamu a svědčí-li mu dědická posloupnost (bez ohledu na to, zda ze zákona nebo ze závěti), pak je potřeba se obrátit na místně příslušný okresní soud s návrhem na dodatečné projednání dědictví. K návrhu musí být samozřejmě přiloženy listiny, ze kterých bude dědická posloupnost a tedy věcná legitimace navrhovatele patrná (typicky rodné a úmrtní listy). Vzhledem k tomu, že nedostatečně identifikovaní vlastníci jsou v katastru nemovitostí vedeni v důsledku událostí, ke kterým došlo i před více než osmdesáti lety, jsou obvyklé případy, kdy je postupně potřeba znovuotevřít několik dědických řízení (např. potvrdit dědictví z prarodiče na rodiče a dále z rodiče na dítě). Každé z těchto dědění se přitom řídí hmotným právem účinným v době smrti zůstavitele.

A protože existence nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky je mnohdy zapříčiněna tím, že jejich tehdejší vlastníci narychlo utíkali z Československa bez toho, aby měli čas a příležitost vypořádat své majetkové poměry, je v dědických řízeních ohledně těchto nemovitostí často přítomný cizí prvek – některý z dědiců nemovitosti má bydliště mimo ČR. V případě, že zahraniční dědic je vnukem nebo dokonce pravnukem původního majitele, dochází nezřídka k tomu, že na úrovni rodič – vnuk, resp. vnuk – pravnuk se dědí podle práva země, ve které měl (pra)rodič obvyklé bydliště v čase smrti.

Z výše uvedeného je patrné, že může být do určité míry úředním martyriem projít několik na sebe navazujících dědických řízení, kterých se budou účastnit dědici usedlí v různých částech světa, přičemž notář bude projednávat dědictví podle jiného než českého práva.

Nicméně už samotné zahájení dědického řízení by mělo být důvodem, aby nemovitosti na stát nepřešly – zahájením dědického řízení totiž dědic začne vykonávat své vlastnické právo k nemovitosti, čímž se se tak přestane uplatňovat právní domněnka o jejím opuštění. O tom, že dědické řízení bylo zahájeno, je pak samozřejmě vhodné informovat ÚZSVM.

Protože nemovitosti nedostatečně identifikovaných vlastníků přejdou na stát v důsledku uplatnění vyvratitelné právní domněnky, pak ani po 1. lednu 2024 nebude nemožné se domoci vlastnictví k takové nemovitosti. Ten, kdo se takového vlastnictví bude domáhat, nicméně bude muset prokázat, že nemovitost neopustil. Je však pravděpodobné, že stát se v takovém případě bude ptát, co vlastníku nemovitosti bránilo v tom, aby se jako jeho vlastník nechal zapsat v katastru nemovitostí (resp. co mu bránilo v tom, aby alespoň zahájil dědické řízení), když tvrdí, že dotčenou nemovitost neopustil. Jinými slovy, po 1. lednu 2024 bude možnost domoci se vlastnictví k nemovitosti, která je dnes vedena jako nemovitost s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, výrazným způsobem limitována.

Má-li tedy někdo zájem domoci se svého vlastnického práva k nemovitosti, která má k dnešnímu dni v katastru nemovitostí vedeného neidentifikovaného vlastníka, je potřeba aby začal jednat do konce tohoto roku. Nároky vznesené po 1. lednu 2024 budou pravděpodobně odsouzeny k nezdaru.

Author

  • autor:

    Dan is a member of the PETERKA&PARTNERS Practice Group for Family and Inheritance Law. Dan also focuses on dispute resolution, i.e., on representation of clients in litigation and arbitration proceedings, further he concentrates on ruling enforcement and insolvency. Apart from dispute resolution, Dan counsels clients on corporate and contractual law. In his career, Dan has provided services to major Czech banks such as Komerční banka and Raiffeisenbank and further to a leading manufacturer hi-tec products for aviation and power generation, a Czech subsidiary of an American petrochemical group, Skanska, IVECO, MZ Liberec, Veolia, Wikov, Linet, LOT, etc. Between 2013 – 2016 Dan was a member of the management board of one of our foreign branches. Before joining the firm, Dan worked as an in-house lawyer for one of the largest European used car dealers – AAA Auto.

    Všechny články autora loukota@peterkapartners.cz CV