Evropská komise (EK) vydala 8. února 2024 revidované sdělení (Sdělení), které upravuje zásady pro vymezení relevantního trhu v oblasti hospodářské soutěže (původní sdělení k této problematice bylo vydáno v roce 1997 a dosud nebylo aktualizováno).

Revidované Sdělení zohledňuje dopad digitalizace a nových způsobů nabízení zboží a služeb ve vztahu k vymezení relevantního trhu a současně shrnuje dosavadní přístup EK k této problematice i rozhodovací praxi soudů EU.

Vymezení relevantního trhu hraje klíčovou roli při uplatňování pravidel hospodářské soutěže a revidované zásady přístupu EK k jeho vymezení mají za cíl zvýšit transparentnost rozhodování EK.

Základní přístup EK k vymezení relevantního trhu zůstává nezměněn. EK zdůrazňuje, že relevantní trh je definován případ od případu. To znamená, že relevantní trh se může v jednotlivých odvětvích a na různých úrovních dodavatelského řetězce lišit. EK rovněž uvádí, že zásady pro vymezení relevantního trhu jsou stejné v soutěžních případech i při kontrole spojování podniků.

Revidované Sdělení oproti obsahuje více diskusí o zásadách definice trhu a jejím účelu, pokyny k vymezení zeměpisného trhu v kontextu globalizace, aktualizace s ohledem na digitální trhy a odvětví náročná na inovace a pokyny k důkazům pro vymezení relevantního trhu.

EK si současně ponechala i značnou míru flexibility a nepodává komplexní seznam zásad aplikovatelných na veškeré trhy a výslovně zdůrazňuje, že vymezení relevantního trhu se může případ od případu měnit, resp. že v závislosti na trhu nebo právní otázce, o kterou se jedná, lze použít různé metody.

Níže stručné shrnutí toho nejzásadnějšího, co revidované Sdělení přináší:

Definování výrobkových trhů a potenciální konkurence: Sdělení vysvětluje, že podniky podléhají třem hlavním zdrojům konkurenčních omezení: substituci poptávky, substituci nabídky a potenciální konkurenci. Potenciální konkurence není pro vymezení relevantního výrobkového trhu relevantní, tato vyžaduje analýzu dalších faktorů, jako je pravděpodobnost, časový rámec a velikost jakéhokoli vstupu na trh a jak to ovlivňuje nebo by mohlo ovlivnit chování soutěžitelů.

Necenové faktory. Sdělení nově poskytuje vodítko, jakým způsobem bude EK zohledňovat při vymezení relevantního trhu různé necenové faktory, pokud se soutěž odehrává na základě jiných parametrů, než je cena výrobku/služby, např. úroveň inovací, které výrobek nebo služba poskytuje, stejně jako míru jejich udržitelnosti, trvanlivost a hodnotu a rozmanitost využití, které výrobky nabízejí. jakož i jejich dostupnost (např. náklady na dopravu) a také nákupní chování zákazníků. Sdělení však neposkytuje pokyny ohledně nejvýznamnějších faktorů za konkrétních okolností nebo hodnocení váhy různých faktorů.

Výhledové hodnocení. Na trzích, které procházejí strukturálními změnami, jako jsou regulační nebo technologické změny, nebo tam, kde to může být pro zachycení dynamiky trhu vhodné, může EK vzít v úvahu očekávané krátkodobé nebo střednědobé strukturální změny na trhu, pokud je dostatečně pravděpodobné, že tyto změny skutečně nastanou. EK bude při výhledovém posuzování brát v úvahu interní dokumenty účastníků trhu.

Vymezení relevantního trhu může zůstat otevřené. Je běžnou praxí, že EK ponechává definici trhu otevřenou, pokud to nemá vliv na výsledek šetřeného případu. Sdělení si tuto možnost výslovně vyhrazuje i v situacích, kdy se objeví obavy o hospodářskou soutěž bez ohledu na použité vymezení relevantního trhu.

Geografické vymezení relevantního trhu. Sdělení vysvětluje přístup EK k vymezení zeměpisného trhu, resp. kdy se trhy budou považovat za místní, národní, v rámci EHP nebo globální/celosvětové. EK uvádí, že, pokud mají zákazníci na celém světě přístup ke stejným dodavatelům za podobných podmínek bez ohledu na to, kde se zákazníci nacházejí, je pravděpodobné, že relevantní geografický trh je celosvětový.

EK není vázána definicemi relevantního trhu z předchozích případů. Zatímco dřívější rozhodnutí EK týkající se určitého trhu mohou být užitečným východiskem pro určení relevantního trhu, EK není vázána definicemi z předchozích případů a vždy zváží možné změny v důsledku trendů, jako je digitalizace, změny v zásobování zákazníků nebo dopad globalizace.

Další vodítka k posouzení tržní síly. EK přehodnotila své pokyny k používání a významu tržních podílů a poznamenala, že ačkoli je to důležitý nástroj na tradičních trzích (např. na homogenních výrobkových trzích s omezenou dynamikou), existují i další faktory, které mohou být užitečné jak na tradičních, tak na digitálních trzích (např. překážky vstupu na trh nebo expanze, přístup ke specifickým aktivům a vstupům, diferenciace výrobků a stupeň zastupitelnosti, počet uzavřených smluv, počet návštěv internetových stránek, počet stažení atd.). Zvláště relevantní zde budou metriky, které podniky používají interně v rámci své běžné činnosti.

Shromažďování a vyhodnocování důkazů. EK využívá k vymezení relevantních trhů různé zdroje důkazů a neuplatňuje pevnou hierarchii těchto důkazů. Sdělení obsahuje další pokyny k možným zdrojům důkazů a jejich důkazní hodnotě. EK bude při posuzování důkazní hodnoty dokumentů brát v úvahu širší kontext důkazů pro posouzení jejich relevance. Dle Sdělení, důkazy budou mít větší důkazní hodnotu, pokud je zřejmé, že nebyly ovlivněny šetřením EK. Tak tomu bude například v případě, kdy důkazy pocházejí z doby před projednáváním spojení nebo jednání a z doby před zahájením šetření EK. Mezi další faktory, které mohou být relevantní, patří také totožnost autorů a potenciálních adresátů a účel dokumentů. Sdělení klade důraz spíše na spolehlivost důkazů než na jejich typ.

Trhy založené na inovacích. EK může při vymezení relevantního trhu například přihlížet k připravovaným produktům a zohlednit základní výzkumnou a vývojovou činnost jako faktor geografického rozsahu trhu, což znamená, že trh nemusí být definován výhradně s odkazem na již existující výrobky nebo služby.

Vícestranné platformy. V případě vícestranných platforem (např. online zprostředkovatelé sponzorovaní reklamou), které podporují interakci mezi různými skupinami uživatelů, může EK vymezit produktový relevantní trh pro výrobky nabízené platformou jako celkem, nebo jako samostatné produktové relevantní trhy pro výrobky nabízené na každé straně platformy. Dle Sdělení EK vymezí samostatné trhy v případě, že existují významné rozdíly v možnostech substituce mezi jednotlivými stranami platformy. Vícestranné platformy často nabízejí uživatelům na jedné straně trhu výrobky nebo služby zdarma (služby jsou zpeněžovány jiným způsobem, např. prostřednictvím reklamy, či shromažďováním osobních údajů), zatímco na druhé straně trhu jsou tytéž služby zpeněžovány. V takových případech by test SSNIP nefungoval a EK se místo toho zaměří na jiné než cenové faktory, jako jsou funkce produktu, zamýšlené použití, důkazy o hypotetické substituci, překážky nebo náklady na změnu dodavatele, interoperabilitu s jinými výrobky a přenositelnost dat. Může rovněž použít “test SSNDQ”, který, posuzuje chování zákazníků při změně dodavatele v reakci na malé, ale významné nepřechodné snížení kvality.

Následné trhy, balíčky a digitální ekosystémy. Sdělení obsahuje nový pododdíl o “následných trzích, balíčcích a (digitálních) ekosystémech, který poskytuje pokyny, jak se bude za těchto okolností přistupovat k definici trhu. Sdělení vysvětluje, za jakých okolností je pravděpodobnější, že bude definován jediný “systémový” trh zahrnující primární i sekundární produkt. Mezi tyto okolnosti patří situace, kdy zákazníci při nákupu primárního výrobku zohledňují celoživotní náklady; úroveň výdajů na sekundární výrobek je vysoká v porovnání s cenou primárního výrobku; existuje vyšší stupeň zastupitelnosti mezi primárními výrobky; a kdy existuje jen málo dodavatelů specializovaných pouze na sekundární výrobek (výrobky). Podobně Sdělení poskytuje velmi obecný popis toho, jak lze přistupovat k definici trhu, když spotřebitelé dávají přednost spotřebě výrobků v balíčku. Celkově Sdělení poskytuje tedy jen omezené vodítko k tomu, jak bude EK pravděpodobně přistupovat k definici trhu na ekosystémových trzích.

Na závěr

Ačkoli Sdělení shrnuje praxi EK v oblasti prosazování soutěžních pravidel v oblasti dohod a spojování soutěžitelů, včetně nástrojů, které EK pravděpodobně použije, není nadále zcela zřejmé, jak EK tyto nástroje v konkrétním případě použije.

Nicméně díky revidovanému Sdělení bude provádění právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže ze strany EK zajisté předvídatelnější, což přinese větší právní jistotu pro soutěžitele a jejich poradce.