Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“) zveřejnilo dne 16. dubna 2024 věcný návrh novely zákoníku práce, která si klade za cíl zvýšit flexibilitu zákoníku práce zejména ve vztahu k rozvazování poměrů či rozvržení pracovní doby, ale též rozšířit možnosti u zaměstnávání pracujících rodičů či zjednodušit doručování vybraných pracovněprávních písemností (dále jen „Novela“). Novela též přináší řadu dalších dílčích změn nejrůznějších částí zákoníku práce.

Níže Vám přinášíme stručné shrnutí vybraných změn. 

Pružnější ukončení pracovních poměrů

Novela upravuje řadu významných změn v oblasti rozvazování pracovních poměrů na základě výpovědi.

První změnou je počátek běhu výpovědní doby, která nyní začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Nově má však výpovědní doba začít běžet již okamžikem doručení výpovědi, což v praxi povede k jejímu zkrácení. Současně má též dojít i ke zkrácení stávající výpovědní doby ze dvou měsíců na jeden, a to v případě, kdy bude výpověď dána zaměstnavatelem zaměstnanci z důvodů spojených s pochybením zaměstnance.

Novela dále navrhuje sloučení výpovědních důvodů souvisejících s dlouhodobou ztrátou zdravotní způsobilosti, kdy v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bude mít zaměstnanec nově místo odstupného nárok na náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele ve stejné výši.

Změna délky zkušební doby

Změnám se pravděpodobně nevyhne ani úprava délky zkušební doby, kdy nově má být připuštěno sjednání zkušební doby v délce až čtyř měsíců u řadových zaměstnanců (oproti stávajícím třem měsícům) a v délce až osmi měsíců u vedoucích zaměstnanců (oproti stávajícím šesti měsícům).

Změny v oblasti zaměstnávání pracujících rodičů

Novela též cílí na podporu dřívějšího návratu z rodičovské dovolené a měla by usnadnit souběh rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání (například sjednáním DPP či DPČ na stejný druh práce). Dle Novely by zaměstnavatelé měli nově garantovat rodiči dítěte do dvou let věku stejné pracovní místo.

Vedle výše uvedeného by Novela též měla zaměstnavatelům přinést větší volnost při opakování pracovního poměru na dobu určitou pro zaměstnance, kteří zastupují jiného zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené.

Změny v rozvržení pracovní doby a doby odpočinku

Novela se též dotýká i úpravy rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku. Nově by dle Novely mělo být možné, aby si zaměstnanec sám rozvrhoval směny. Současně Novela též navrhuje právo zaměstnavatele výrazně zkrátit dobu denního odpočinku zaměstnance v případě řešení havarijních stavů.

Další chystané změny

Jak jsme již naznačili výše, Novela též přináší řadu dalších dílčích změn.

Novela má například podpořit zaměstnávání odborníků ve veřejné správě tím, že u vybraných zaměstnanců veřejné sféry umožní souběhu výkonu práce s členstvím v orgánech podnikajících právnických osob.

Nově má být též umožněno sjednat výplatu mzdy v jiné než české měně, což zejména uvítají zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance s místem výkonu práce v zahraničí.

Novela má též napravit nelogičnost poslední (tzv. velké novely), která stanovila přísná pravidla pro doručování mzdových a platových výměru jedním ze způsobů stanovených v ust. § 334 a násl. zákoníku práce, což je v praxi velmi kritizováno a označováno za nesystémové. Nově by se měly na tyto písemnosti uplatnit flexibilnější podmínky pro elektronické uzavření smlouvy dle ust. § 21 zákoníku práce.

V neposlední pak Novela též upravuje:

  • Podmínky pro výpočet průměrného výdělku při změně týdenní pracovní doby, které doposud zákoník práce neřeší;
  • Zrovnoprávnění partnerů zejména u překážek v práci na straně zaměstnance;
  • Prokazování působnosti odborové organizace;
  • Umožnění výkonu lehkých prací mladistvými od 14 let i bez ukončeného základního vzdělání v době; či
  • Zpřesnění nároků zaměstnance při neplatném rozvázání pracovního poměru.

Závěr

Novela je připravována v souladu s programovým prohlášením Vlády ČR a na základě doporučení odborníků a Národní ekonomické rady vlády. Obsah Novely byl též hojně diskutován v rámci pracovních skupin a v meziresortním řízení.

Novela má zavést významné změny zákoníku práce zejména v oblasti flexibilnějšího propouštění, po čemž dlouhodobě volají Čeští zaměstnavatelé, ale též i v oblasti zaměstnávání určitých kategorií zaměstnanců, a dále přináší další změny v nejrůznějších oblastech zákoníku práce. Na druhou stranu je však nepochybné, že Novela v určitých oblastech nejspíše přinese snížení ochrany zaměstnanců.  S ohledem na nadcházející legislativní vývoj tak předpokládáme rozsáhlou diskuzi na půdě Parlamentu ČR.

Navíc, v aktuálním věcném návrhu Novely není uvedeno, zdali dojde též i k úpravě důvodů, za kterých může zaměstnavatel jednostranně rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, byť za případné podmínky úhrady vyššího odstupného, než je nyní stanoveno zákoníkem práce, které Ministerstvo aktuálně prezentuje v médiích. Bude též zajímavé sledovat, zda se Ministerstvu podaří prosadit přísnější podmínky a zkrácení doby podpory v nezaměstnanosti, které s Novelou souvisí a které jsou též aktuálně hojně Ministerstvem diskutovány.

Závěrem upozorňujeme, že ke dni vydání tohoto příspěvku máme k dispozici pouze věcný záměr, přičemž přesný návrh paragrafového znění by měl být předložen Vládě ČR do května 2024.  Tento příspěvek si tak neklade za cíl provést detailní rozbor jednotlivých změn, ale pouze představuje obecný rámec Novely.

Pro bližší rozbor Novely a její přínos a uplatnění v praxi bude klíčový konkrétní návrh paragrafového znění Novely a též v jakém znění bude Novela nakonec schválena. O dalším vývoji Vás budeme informovat.